ADS BY VOICE

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރަކާއި އިތުރު ދެ ކުއްޖަކު ހިމަބިއްސަށް ޕޮޒިޓިވް!

- 6 months ago 6 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޑޮކްޓަރަކު ހިމަބިއްސަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އޮންލައިން ނޫސް "ސަން" އިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރަކު ހިމަބިިހި ނުވަތަ މީސްލްސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން އެ ނޫހަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. މިއީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ޑޮކްޓަރެކެވެ.

މިއާއި އެކު މިއީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހިމަބިއްސަށް ޔަގީންވި ތިންވަނަ ފަރާތްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިފަރާތުގެ އިތުރުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ތިން އަހަރާއި 17އަހަރުގެ ދެ ކުދިންނެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަކީ ހިމަބިހި ޖެހުނު ކުޑަކުއްޖާ ހިމަބިހި ޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޒިޔާރަތްކުރި ތަނެކެވެ.

ހިމަބިއްސަކީ ވައިގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ބައްޔެއްކަމުން ތިރީގައިވާ ތަންތަނަށް އެވަގުތުތަކުގައި ދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް މީސްލްސް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

4 ޖެނުއަރީ 2020، ރޭގަނޑުން އަށަކުން 11އަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް

5 ޖެނުއަރީ 2020، ހަވީރު ފަހަކުން ރޭގަނޑު ނުވަޔަކަށް ހުޅުމާާލެ ހޮސްޕިޓަލް

6 ޖެނުއަރީ 2020، ރޭގަނޑު ހަތަކުން ދިހަޔަކަށް ސެނަހިޔަ ހޮސްޕިޓަލް

7 ޖެނުއަރީ 2020، ރޭގަނޑު ހަަތަކުން ދަންވަރު ދޭކަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް

8 ޖެނުއަރީ 2020، ހެނދުނު 11:30 އިން މެންދުރު 1:30އަށް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް

1-9 ޖެނުއަރީ 2020ގެ ހަވީރުގެ ވަގުުތުތަކުގައި ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ކެފޭތައް

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގައި އެވަގުުުތު ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މީސްލްސް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެކްސިން ދޭ މަރުކަޒަކަށް ގޮސް ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށާއި، 21 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުންއައުމާއި ހަމުގައި ބިހި ނަގައިފިނަމަ ލަސްނުކޮށް ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެދިފައެވެ. 

31%

62%

6%

6 ކޮމެންޓް

ބަލަގަ.އެ ޑޮކްޓަރ އަށް ޖެހެންވީ ކީއްވެ. ގައިމު ހުންނާނީ ވެކްސިން ޖަހާފަ އެއްނު. ޢެހެންވީމާ ވެކްސިން ޖެހިޔަސް ނުޖެހިޔަސް ހަމަ ބަލި ޖެހެއެއްނު.

ދެން އެކުއްޖާ ސެނެހިޔާއައް ދިޔަ ވެހިކަލެއްގައިނަމަ އެ ވެހިކަލެއްވެސް

ކީއްވެ މިޙަބަރުގަ ނުލިއުނީ މިހާރު ހިމަބިހި ޖެހިގެން އުޅޭ ޑޮކްޓަރާއި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ހުރީ ވެކްސިން ޖަހާފައޭ ، އެެެހެން ނަމަވެސް ހިމަބިހި ޖެހިއްޖެޔޭ..؟ ހަމަ ވެކްސިން ނުޖަހާ ހުރީމަ އެވާހަކަ ފާހަގަ ކުރެވެންޔާ ވެކްސިން ޖަހާފަ ހުރެ ބައްޔެއް ޖެހުނީމަވެސް އެވާހަކަވެސް ބުނަންޖެހޭނެދޯ...!!!

ޢަދިވެސް ވެކްސިން ނުޖަހަާ ވޭތޯ ބަލާތި.

ހަބަރު