ADS BY VOICE

ރައީސް ޞާލިހް ފަރުތަކުގެ ދިރުން ބައްލަވައިލައްވައިފި

- 6 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނުން، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދިރާސާގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މި ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމަކީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ދުރު ރާސްތާ މަޝްރޫއެކެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، މި ދިރާސާގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ވަނީ ހދ .އަތޮޅުގައި މި ދިރާސާ ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި ބޭނުންކުރާ ބޯޓަށް ވަޑައިގެން ދިރާސާގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށްގެންދަވާ ޓީމުގެ ބައިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދިރާސާ ކުރިޔަށްދާ ގޮތާބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދަވާފައި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފަރުގެ ދިރުންތައް ބައްލަވާލެއްވުމުގެ ގޮތުން ފީނުމުގެ ހަރަކާތެއްގައި ވެސް ރައީސް ސޯލިހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތަކުގައި މި ދިރާސާ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނީ ކަނޑުފަޅުގެ މާހައުލާއި، އެ މާހަޙައުލުގެ ދިރުންތަކަށް ބުރޫ ނާރާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކުގައިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި، މި ދިރާސާގައި އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތު ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔުމުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުން ކުރާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މިދިރާސާގައި ބައިވެރިވަނީ ވައިޓް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އިތުރުން ސްކްރިޕްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އޯޝަނޯގްރަފީއާއި ނެޝަނަލް ޖިއޯގްރެފިކްގެ ޕްރިސްޓިން ސީސްއާއި ނެކްޓޮން ޑީޕް އޯޝަން އެކްސްޕްލޮރޭޝަނާއި ފިޝަރީޒު މިނިސްޓްރީގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުގެ ސައިންސްވެރިންނާއި ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރުންނެވެ.

މި ދިރާސާގައި ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައިވާ ފަރުތަކުގެ ހާލަތު ބަލައި، މަހުގެ އާބާދީ ވަޒަންކުރުން ފަދަ މުހިއްމު މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މި މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ސްކޫބާ ޑައިވް ކޮށްގެން ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރިއްޔާއިން އެތެރެވަރީގެ މާހައުލާއި އެތަނުގައިވާ މައުދަންތަކުގެ އެކުލެވުން ވަޒަންކުރުމަށް ކެމެރާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

މި ދިރާސާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްކުރި މައުލޫމާތު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާނެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނިގޮތުގައި، މި ދިރާސާގެ ސަބަބުން ކުރިޔަށްއޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާބެހޭ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމާއި ކަނޑުތަކުގެ ދިރުމާއި ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކޮށް، އެފަދަ ކަންކަމުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. އަދި އެންވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން އާލާވާ ސަރަހައްދުތަކާއި ދުވަސްވަރުވެސް ދެނެގަނެވި، އެ މައުލޫމާތުތައް ލިބުމުން، ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް، އިތުރަށް މަގުފަހި ވެގެންދާނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މި ދިރާސާ ނިމޭއިރު، ކޮންމެ ރަށު ކައުންސިލަކަށްވެސް، މުހިންމު ފައިދާތަކެއް ކުރާނެއެވެ. އެގޮތުން އެ ރަށެއްގެ ކަނޑުގެ ތިމާވެށީގެ ޙިމާޔަތަށް ކުރަންވީ ކަންކަން ސާފުވެގެންދިއުންފަދަ ފައިދާތައް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރާ މި ދިރާސާއަކީ މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައިވެސް މިހާ ފުޅާ ގޮތެއްގައި، ސައިންޓިފިކް ހަމަތަކުގެ މަތިން، މިފަދަ އިލްމީ ދިރާސާއެއް ކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު