ADS BY VOICE

އިދާރާތަކުގައި ތިބި ކޯލިޝަން މެންބަރުންގެ ސަބަބުން މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ދަތިވޭ: ނަޝީދު

- 4 months ago 1 - އިނާޒް މޫސާ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި ތިއްބެވި ކޯލިޝަންގެ މެންބަރުންގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން ސަރުކާރުން ހިންގަން ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅެމުންދާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މާލެ އަތޮޅު ގުރައިދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ރޭ އެރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި ތިބި ކޯލިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ވިސްނުން ހުރީ ރައީސް ސޯލިހު ގައުމު ހިންގަން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތާއި ހިލާފަށް ކަމަށް ވާތީ، ބައެއް ފަހަރަށް ރައީސްގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުން އަރާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ކަންކަން ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތާއި މުއައްސަސާތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތާ ހިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ ކަންކަން ލަސްވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބު ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެސަބަބުތަކާ ހެދި ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަނޑައަޅަންވީ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރު ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީން އަދި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދޭން ބޭނުންވާ އެތައް މަޝްރޫއުތަކެއް މިއަދުވެސް ހުއްޓިފައިވަނީ ކޯލިޝަންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

''އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ އިއްތިހާދެއްގައި. ބައެއް ވުޒާރާތައް އަދި ބައެއް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ހިންގަވަމުން ގެންދަވަނީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއްނެއް ނޫން. އެއީ މިކަން އޮތް ގޮތް. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އަދި މި ޕާޓީގެ އަމާޒުތަކަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވިސްނުންފުޅަށް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ހުއްޓުން އާދޭ. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ހުރަސް އާދޭ. ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވަނީނަމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހިން އިންސާނުންނަށް ވާން އެބަޖެހޭ ކަމަށެވެ. އިންސާނީ އާންމު އުސޫލުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށް ދިވެހިން ވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކުންވެސް ތާއަބަދުމެ ފާރަލާލާ ތިބެންޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނާއި ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީން ތިބީ މޮޅުވާން ނުކުމެ ކަމަށާއި އެމްޑީޕީއާ ވާދަކުރެވޭނެ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްވެސް އަދި ސިޔާސީ ވެރިއެއްވެސް މި ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށެވެ.

''ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އަޅުގަނޑާ ދެ މީހުން މިތިބީ ދަތުރަށް އަރާފަ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މޮޅުވާން ނުކުމެ. އަޅުގަނޑުމެންނާ އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ ވާދަކުރެވޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްްވެސް، ސިޔާސީ ވެރިއެއްވެސް މި ދިވެހި ރާއްޖެއަކު ނުހުންނާނެ.'' ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

100%

0%

1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު