ADS BY VOICE

މަރުކަޒީ ތަރައްގީގެ ނަތީޖާއަކީ ރަށްތައް ފަޅުވެގެން ދިއުން: ރައީސް ޞާލިހު

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖެ މަރުކަޒީ އުސޫލަކުން ތަރައްގީކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް ފަޅުވެގެން ދިއުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ "ރަށްވެހި ފަތިސް" އިފްތިތާހުކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރަކީ މުހިންމު ދައުރެއްކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކުން ކުރަން އޮތް އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކީ ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް މޮނީޓަރކޮށް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކައުންސިލްތަކުން ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި 500އަށްވުރެ ގިނަ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މަރުކަޒީ ނިޒާމެެއްގެ ދަށުން މިކަން ކުރުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއި ބެހޭ  ގާާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއިއެކު، މިފަދަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގެ ގާނޫނީ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދެވިފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން މަރުކަޒީ އުސޫލުން ތަރައްގީގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ރަށްތައް ފަޅުވެގެން ދިއުންކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލެއަށް ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ ދިމާާވެފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި އެތައް ޖީލުތަކެއްގެ ދިރިއުޅުން މާާލޭގައި ވޭތުކުރަމުންދާކަން އެމަނިކުފާާނު ފާާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިރޭގެ ވާާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ވަނީ ނިމިދިޔަ ޕްރައިމަރީއަށް ރިއާޔަތްކުރައްވާ އެމްޑީީޕީގެ އެތެރޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށާއި، ޕާޓީގެ ލީޑަރުން އެކަން ކުރައްވާާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް
ADS BY CANDIDATE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު