ADS BY VOICE

އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ސްކޫލްތައް ބަންދުވާނެ!

- 4 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރާއި ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިއަދު ހަވީރު ދަރުބާރުގޭގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވީ މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް މިހާރުވެސް އަޅަމުންގެންދާާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އިތުރު އެއް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ.

"އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ކޮލެޖްތަކުގެ ކިޔެވުންވެސް ބަންދުވާނެ"، ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު