ADS BY VOICE

މަނީ ހެއިސްޓްގެ ރޯލްތައް ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިން ކުޅެފިނަމަ ކުޅޭނީ މިތަރިން!

- 2 months ago 8 - ރިމާހް އިސާ

މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ވަބާާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެންވެސް ދަނީ އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން އިސްކޮށް، ގޭގައި ތިބެމުންނެވެ. މިގޮތަށް ގޭގައި ތިބެމުންދާއިރު މުނިފޫހިފިލުވުމަށްޓަކައި ބަރޯސާވަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއްޗަކީ ނެޓްފްލިކްސްއެވެ. މިކަން ދިވެހިން ބޭނުންކުރާ މީސް މީޑިޔާގެ ވަސީލަތްތަކުންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ނެޓްފްލިކްސްގެ އޮރިޖިނަލް ސީރީސެއްކަމުގައިވާ ލެ ކާސާ ޑި ޕާޕެލް ނުވަތަ މަނީ ހެއިސްޓްގެ ހަތަރުވަނަ ސީޒަން ނެރުމުން މުޅި މީސް މީޑިޔާ ފުރާލާފައި ވަނީ އޭގެ ވާހަކަތަކުންނެވެ. ސީޒަން ނިމިގެންދިޔަ ގޮތާއި މެދު އެއްބަޔަކު އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އަނެއްބަޔަކު ހިތާމަކުރަމުންނެވެ.

މަނީ ހެއިސްޓްގެ ފޯރި ވައިގައި ހިފާފައި އޮތް މި ދުވަސްވަރުގައި، މިއަދު ރާއްޖޭގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަކުން އާންމުކުރި ޕޯސްޓަކަށްވަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ހެއްވާ މަޖާ ކިޔާ ޕޭޖުން ކުރި ޕޯސްޓްގައި ވަނީ މަނީ ހެއިސްޓްގެ ކެރެކްޓަރުންގެ ރޯލްތައް ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިން ކުޅެފިނަމަ އެބައިތައް ކުޅޭނީ ކޮން ބައެއްތޯ ބުނެދީފައެވެ.

އެ ސީރީޒްގައި އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅެނީ ހުރިހާ ކަމެއްް ރޭވުމުގެ ފަހަތުގައި ހުންނަ ބޮޑު މީހާ، ނުވަތަ ޕްރޮފެސަރއެވެ. ހެއްވާ މަޖާ ޕޭޖުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ރޯލް ކުޅުމަށް ކަމުދާނީ ޔޫސުފް ޝަފީއު، ޔޫއްޕެއެވެ.

 ހަމަ އަސްލަށްވެސް މަނީ ހެއިސްޓްގެ ދިވެހި ބާވަތެއް އުފައްދައިފިނަމަ ޕްރޮފެސަރގެ ގޮތުގައި ޔޫއްޕެއަށް އެކްޓް ކުރެވިދާނެ ބާވައެވެ؟

ޔޫއްޕެގެ އިތުރުންވެސް މަނީ ހެެއިސްޓްގެ އިތުރު ކެރެކްޓާތައް ކުޅޭނެ ފަރާތްތަކެއް ހެއްވާ މަޖާ ޕޭޖްގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

 އެގޮތުން އެންމެންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ބާލިންގެ ރޯލް ކުޅުމަށް ޖިމީ ރަނގަޅުވާނެކަަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެންމެންގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށްފައިވާ ނައިރޯބީގެ ރޯލް އަޒޫ ކުޅޭނެއިރު، އެންމެ ލޭކައްކުވާލާ އަރްތޫރޯގެ ރޯލަށް ކަމުދާނީ ޖަންބު ހަސަން އަފީފްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

 ރީތީގެ ލާމަސީލު ޓޯކިޔޯގެ ރޯލަށް ރިޝްފާ ހަމަޖެއްސިއިރު މަޖާ ހިނިގަނޑުގެ ވެރި ޑެންވަރގެ ރޯލް ދީފައިވަނީ ޖުމައްޔިލަށެވެ.

މިއީ އެ ޕޭޖުން މަނީ ހެއިސްޓްގެ ދިވެހި ވާޝަނެއް ހަދައިފިނަމަ ކެރެކްޓަރުންގެ ރޯލް ކުޅެން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކެވެ. 

 މިއީ ހަމަ އަސްލަށްވެސް ކަމުދާނެ ބައެއްތޯއެވެ؟ މި ފަރާތްތައް ބެއްލާ ޗާއޯ ލަވައިގެ ބަދަލުގައި ކިޔާނީ ފެހި ފެހި އާޒާދީ ތޯއެވެ؟ ކިޔުންތެެރިންނަށް ހީވާގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހިއްސާކުރައްވާށެވެ.


47%

21%

31%

8 ކޮމެންޓް

ނޫޑް ސީންސް ވެސް؟

ދިވެހިން ތި ކުޅެފިޔާ ބަލަން ނުކެރޭނެ

އަހަރެން ބުނާނީ ދުނިޔޭގެ ކުޅަދާނަ އެކްޓަރުންގެ ކެރެކްޓާ ނެގޭފަދަ ޤާބިލް އެކްޓަރުންނެއް ދިވެހި ފިލްމީދާއިރާޔަކު އަދި ނެތޭ !

ޓޮކްޔޯއަށް ކަުދަނީ އިރޫ

ޔޫއްފެ އެހާ ޗިލް އެއްނުވާނެ ތި ރޯލަށް. ހުސް އެއްގޮތަކަށް އެކްޓުކުރާ މީހެއް!

ޓޯކިޔޯގެ ރޯލަށް ނިއުމާ ރަނގަޅު މުސްކުޅިއެއްކަމަކު

ކިހާދެރަކަމެއްތަ!! މި ތަރިންނެއްނޫން. މީ ޕްލެނެޓްތަކެއް!

ހަބަރު