ADS BY VOICE

ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ހިލޭ އިސްތިހާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ސަޕްލައި އެމްވީން ހުޅުވާލައިފި

- 3 weeks ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ރާއްޖޭގެ ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިތަކާއި، ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ގުޅުވައިދޭ ޕްލެޓްފޯމް ސަޕްލައި.އެމްވީ ގެ ފަރާތުން ދަނޑުވެރިންނަށް ހާއްސަ ހިދުމަތްތަކަކާއިއެކު ހަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ރާއިދް ވަލީދް މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި މިއީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ހަމައަގުގައި މާކެޓްކުރުމަށް މުޅިން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތެއްކަމުގައެވެ.

" ސަޕްލައި ޑޮޓް އެމްވީން އަޅުގަނޑުމެން ދަނޑުވެރިންނަށް މި ހުޅުވާލަދިން ހިދުމަތަކީ މި ދަނޑިވަޅުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހިދުމަތެއް. މި ހިދުމަތުގެ އެހީގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ހަމައަގުގައި މާކެޓް ކުރުމަށް މުޅިން ހިލޭ މި ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތް ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ސަޕްލަޔަރުންގެ އޮންލައިން އޯޑަރތައް އަލުގަނޑުމެން މެދުވެރިކޮށް މެނޭޖްކުރަން ފެށުމުން މަސައްކަތް ފަސޭހަވެ އަވަސް ވާނޭކަމާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް." ރާއިދް ވަލީދް / ސަޕްލައި ޑޮޓް އެމްވީގެ ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެކި ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކާ 80 އަށް ވުރެގިނަ ސަޕްލަޔަރުންގެ 3300 އަށް ވުރެގިނަ ޕްރޮޑަކްޓް އެއްތާކުން ފެންނާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ވެބްސައިޓަކީ ރާއްޖޭގެ، މިފަދަ އޮންލައިން އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމްއެވެ.

ފާއިތުވި 3 އަހަރު ސަޕްލައިއެމްވީން ކުރަމުންއައި މަސައްކަތަކީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި ސަޕްލަޔަރުން ޑިޖިޓަލްކޮށް ގުޅުވާލަދިނުންކަމަށާއި، ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މި ދަނޑިވަޅަކީ މިފަދަ ވަސީލަތްތަކުގެ މުހިންމުކަން މުހިންމު ކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

ސަޕްލައިންއެމްވީން ލިބޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:

1. ގަނޑުކޮށް މުދާ ބައްލަވައިގަންނަވާ ފަރާތްތައް ހާއްސަކޮށް ރަށްރަށުގައި ހުރި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް މުދަލުގެ އަގުތަށް އަޅާކިއުމަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން

2. އޮންލައިންކޮށް ބައްލަވައިގަންނަވާ މުދާ ބޯޓުތަކާއި ފިހާރަތަކާ ހަމައަށް ގެންގޮސްދިނުން.

3. ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި ވިއްކުމަށް އިތުރު މެދުވެރިއަކާއި ނުލާ ދަނޑުވެރިޔާ ސީދާ، ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތާއި ގުޅުވާލަދިނުން.

4. ދަނޑުވެރިންގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް މި ޕްލެޓްފޯމްގައި ހިލޭ އިޝްތިހާރު ކުރުން.

5. ހޯލްސޭލްކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް މި ޕްލެޓްފޯމަކީ އެބޭފުޅުންގެ އޯޑަރތައް މެނޭޖްކުރުމަށް ފަސޭހަ ހިދުމަތެއް. ( މީގެ ސަބަބުން އޮންލައިންކޮށް ނަގާ އޯޑަރތައް މެނޭޖްކުރުމަށް ސަޕްލަޔަރަށާއި ކަސްޓަމަރަށް އެތައް ގޮތަކުން ފަސޭހަވާނެއެވެ)

އެހެންކަމުން މިހާރު ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން އޯޑަރ ދެއްވާ ފަރާތްތަކުން ވައިބަރ ނުވަތަ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ފަސޭހަ ހިދުމަތް މިދަނދިވަޅުގައި މުޅިން ހިލޭ ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ސަޕްލައި ޓީމުން އެދެއެވެ.

ސަޕްލައި އެމްވީ ޓީމުގެ އެދުމަކީ ކޮވިޑް 19 މި ބަލިމަޑުކަމުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ރައްކާތެރިވެ ތިއްބަވައި، އެންމެ ބޭފުޅުންވެސް އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ސާމާނު އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރ ދެއްވައި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ގޭގައި ތިއްބެވުމެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު