ADS BY VOICE

މާދަމާ އިންޑިޔާއިން ދެ ފްލައިޓެއްގައި 234 ދިވެހިން ރާއްޖެއަށް އަންނަނީ

- 1 month ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މޯލްޑިވިއަންގެ ދެ ފްލައިޓެއްގައި 234 ދިވެހިން މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި އިންޑިޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމަށް ފުރާނެކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި 234 ދިވެހިން ގެންނަނީ އިންޑިޔާގެ 16 ސިޓީއަކުންނެވެ. އެއީ ޕަންޖާބް، ކަލްކަތާ، ގުރްގުއާން، ރިޝިކޭޝް، ދިއްލީ، ވެއްލޫރު، ޗެންނާނީ، ޓްރިވެންޑްރަމް، ކޮޗިން، ބެންގަލޯރ، ޕޫނޭ، ގޯއާ، ޖަމްނާގަރް، އެޒިމާލާ، ވެލިންޓަން އަދި ޕަޗްމާރީއެވެ.

މި ދެ ފްލައިޓްގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވިއަންގެ އެއަރބަސް މަތިންދާބޯޓު ދަތުރުކުރާނީ މާލެ – ދިއްލީ – ޓްރިވެންޑްރަމް – މާލެ ރޫޓުގައެވެ. މި ފްލައިޓް ހުޅުލެއަށް ޖައްސާނީ މެންދުރުފަހު 2:00 ޖަހާއިރުގައެވެ. އަދި ޑޭޝް މަތިންދާބޯޓު ދަތުރުކުރާނީ މާލެ – ޓްރިވެންޑްރަމް – މާލެ ރޫޓްގައިެވެ. މި ފްލައިޓް ހުޅުލެއަށް ޖައްސާނީ މެންދުރު ފަހު 1:10 ގައެވެ. މިފްލައިޓުން ދަތުރުކުރާ ދުރު ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން މިހާރު ދަނީ ދިއްލީ އަދި ޓްރިވެންޑްރަމަށް ދިއުމަށް ދަތުރުކުރަމުންނެވެ.

މި ފްލައިޓްގައި ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ގޮސް ފްލައިޓް ކެންސަލްވި ފަރާތްތަކާ، ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކޮށް، ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ފަރުވާ ހުއްޓިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ރިޕަޓްރިއޭޝަން ފްލައިޓްތަކުގައި އައުމަށް އެއަރޕޯޓްތަކަށް ދިއުމުމަށް ދަތި ދުރު ހިސާބުތަކުގައި ތިބި ދިވެހިންނާއި، ކުރު މުއްދަތުގެ ވިސާގައި އިންޑިއާގައި ތިބި ދިވެހިން އަންނާނެއެވެ.

މި ފްލައިޓްގައި އަންނަ އެންމެންވެސް 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަރަންޓީން ކުރެވޭނެކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

0%

100%

0%

2 ކޮމެންޓް

ކީއްކުރަން ގެންނަ ބައެއްތީ... ތިމީހުން ގެންނާތީ ރާއްޖެ އެންމެން މާސްކު އަޅަން މަޖުބޫރުވެއްޖެ. ތިއީ ކައުންސިލް އިންތިހާބު ވޯޓު ހޯދުމަށް ކުރާ ކެންޕޭނެއް. ވަގެއް ގޮތަށް ނަން ވަނީ ޔާމީނު. ތިއީ ވެސް ވޯޓު ގަތުމަށް ދައުލަތުން ކުރާ ވަގު ވިޔަފާރިކަން މިހާރު ނުވިސްނޭ މީހަކު މަދުވާނެ

އިންޑިޔާއިން ފްލައިޓް ޓާޗަރ ކޮށްގެން މީހުން ގެންނައިރު މާލޭގައި ރަށަށް ނުދެވިތިބި މީހުން މިހާބޮޑަށް ތާށިކޮށްފައިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ އާއި މިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން މިހާލަސްވެގެން އުޅެނީ ކީއްވެގެންތޯ، އުސޫލެއް އިޢުލާންކުރުމަކުން ނުފުދޭނެ.

ހަބަރު