ADS BY VOICE

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

- 2 weeks ago 14 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތަކަށް ދިޔަކަމުގައިވިޔަސް ބަލިޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގައިދުރުވުމަށްޓަކައި ގޭގެ އާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ސަރުކާރާ ހުރިހާ ތަނެއް ބަންދުކޮށްގެން ތިބި ނަމަވެސް ބަލި ކުރިއަރަމުންދާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފެންނަ ފެނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ބަލި ޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުންވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ވާނެކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، އެޗްޕީއޭ އަދި ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މިހާތަނަށް ލަފާކުރި އެއްވެސް އަންދާޒާއަކުންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހޭނެކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

25%

0%

75%

14 ކޮމެންޓް

ތިބޭފުޅާއަށް ޖެހުނީތޯ؟

މީހާއަށްވުރެން ކުރިން އަނގަވިހާތިބޭ މީހުން ގޮވާ ކޮސްވާހަކަ އަހާކަށް ނުވާނެ މާތް ރޫހާނިއްޔަތައްވުރެ ބޮޑަށް މާއްދިއްޔަތައް ތަބާވެގެން އުޅޭމީހުން އުޅޭނީ ތިމާ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި މަޝް ހޫރުކަން ހޯދަން ހަމަ ހިލާ އެފަދަ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ދިމަޔެއް ނުވާނެ މީގެކުރިންވެސް ވެދިޔަ ތަނުގައި ދިމާވެފަޔެއްނެތް

ADS BY GOPRIME

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު