ADS BY VOICE

އައިބީ ފެންބޮޑުވި ގެތަކަށް އެހީވުމުގައި، ދާއިރާ މެންބަރު ނިހާދު ޓުވީޓުކުރެއްވުމުގައި

- 2 weeks ago 7 - އިނާޒް މޫސާ

އައްޑޫ ސިޓީ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އެއަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތަކުގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެ، ގެތަކަށް ފެނުގެ އަސަރުކޮށްފައެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިއާއެކު އެންމެ ފާހަގަކުރެވިގެން ދިޔައެއްކަމަކީ ފޭދޫގައި ފެންބޮޑުވި ގެތަކަށް އެހީތެރިވުމުގައި، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ (އައިބީ) ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނައައުމެވެ.

އައިބީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހާލަތާބެހޭގޮތުން "ވޮއިސް" އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމުގައި ވަނީ އައްޑޫގެ ހާލަތު ހިއްސާކުރައްވާފަައެވެ.

އެގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދެދުވަސް ވަންދެން ވާރޭ ވެހިފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތަކަށް ފެންވަދެ ފަރުނީޗަރާއި ޓީވީ އަދި ހިފައި ގެންގުޅޭ ގިނަތަކެތި ހަލާކުވެފައިވާކަމަށާއި، މިހާރު އެމްއެންޑީއެފް އާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ޕަންޕު ބަހައްޓައިގެން ފެންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އައިބީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އައިބީ އިތުރަށް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ފޭދޫގައި ރައީސް ޔާމީން ޤާއިމްކޮށްދެއްވި ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ނިމިފައިވާކަމަށާއި، އެއާއި ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނުނިމި ދިގުދެމިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ގެއްލުންތައް އަދިވެސް ރަށަށް ލިބެންމުން އަންނަކަމަށެވެ. އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ މެންބަރުންނާއި، ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މި މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އައިބީ ވަނި އިއްޔެ ހެނދުނު ސ. ފޭދޫގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އައިބީއާއި، ބޭބެ ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުން އެއްކޮށްގެން ރަށުގެ ގެތަކަށް ވަކި ވަކިންކޮށް ގޮސް އެހީތެރިވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

ނިމިދިޔަ މަޖިލިސްގައި އައިބީ ފާހަގަކުރެވިގެން ދިޔައީ ދާއިރާއާއި އެންމެ ގުޅުން ރަނގަޅު އަދި ދާއިރާއަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ގިނަ ތަރައްޤީގެ މޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގެ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލް އަދާކުރެއްވި މެންބަރެއްގެގޮތުގައެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަން

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ފެން ހިންދުމާއި، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައިކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޝާދިޤު ވަނީ ވޮއިސް އަށް ކިޔާދެއްވާފައެވެ.

އެގޮތުން އިއްޔެވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ 150 އެއްހާ ގެޔަކަށް ރޯދަ ވީއްލުން ހަމަޖައްސާފައިކަމާއި، މީގެ ތެރެއިން 90 ގެ އަކީ ފޭދޫގެ ގެތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އައްޑޫއަށް ކުރާ ވިއްސާރާގައި އެންމެ ބޮޑުވަރުވެފައިވަނީ ވެސް ފޭދޫއަށްކަމަށް މޭޔަރު ސޯބެ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސޯބެ އިތުރަށް ވިދާޅުވިގޮތުގައި އައްޑޫގައި މިހާތަނަށް 11ޕަންޕު ލިބިފައިވީނަމަވެސް 2 ޕަންޕު މަސައްކަތް ނުކުރާތީ 9 ޕަންޕު ބެހެއްޓިފައިވާކަމަށާއި، މި މަސައްކަތުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިތުރުން އެންއެންޑީއެފް، ގަން އެއަޕޯޓް އަދި ފެން ހިންދާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތްކުރަ ކޮންޓްރެކްޓަރ ސެނޮކް ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ފޭދޫގެ ތިލިންފަރު ކުންފުނިންވެސް ޕަންޕެއްދީފައިވާކަމަށް ސޯބެ ވިދާޅުވިއެވެ.


މިހާރުގެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޓުވިޓާގައި ޝުކުރު އަދާކުރެއްވުމުގައި

މިހާރުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ނިހާދުގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ދަނީ ޓުވީޓު މެދުވެރިކޮށް ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީޢެފް އައްޑޫގައި ފެން ހިންދުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތައް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވުމާއި، ޓުވީޓު ކުރައްވާތަނެވެ. ސަރުކާރަށް ނިސްބަތް ވެވަޑައިގަންނަވާ 7 މެންބަރުން އައްޑޫއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާއިރު މިހާތަނަށް ވެސް ސަރުކާރަށް އައްޑޫގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. ސަރުކާރު ބަޖެޓު ބަހުސް އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިކަންކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައި ދެއްވުމަކީ އެއިރަކު މަޖިލިސްގައި ތިއްބަވާ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން ކުރައްވަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށްވެސް އައިބީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އައްޑޫ އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ ކަރަންޓާއި، ރަށުގެ ފެންބޮޑުވާ މައްސަލައަށް މިހާތަނަށް ހައްލެއް ހޯދައިނުދެވިވާއިރު، މިއިން މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް އައްޑޫއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ނުކުރައްވާކަމަށް ބުނެ ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ މެންބަރުންގެ ޓުވީޓްތަކަށް ރައްދުދެއްވަމުންނެވެ.

ނިހާދުވަނީ އާދައިގެ ރައްޔިތުންފަދައިން ސަރުކާރުގެ އެހީ ބޭނުން ވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓުވީޓެއްކުރައްވާފައެވެ. މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި މިނިސްޓަރުންނާއި ސީދާ ގުޅޭނެ މަގު ފަހިވެފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދައިން ޓުވީޓުކުރެއްވުމަކީ ޒިންމާ އަދާކުރެވުން ކަމުގައި ގިނަބަޔަކު ނުދެކެއެވެ.

ނިހާދު އިތުރަށް ޓުވީޓުކުރައްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލޮކްޑައުން ނޫންނަމަ ރަށުގައި ހުންނާނެކަމަށެވެ.

މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ހާމަވެފައިވަނީ އައްޑޫއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މަޖިލިސް މެންބަރުން ހޮވިވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކެންޕެއިންގައި އެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރެއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި އާންމުންގެ ހުނު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކޮށް ބައެއް މެންބަރުން މާލަން ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ މަޖިލިސް އަދި ކައުންސިލް އެކުއެކީ އެމްޑީޕީއަށް ދެވިފައިވާއިރު އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކުގައި މިވީ 2 އަހަރުތެރޭގައި ކުލަޖެހޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.

40%

40%

20%

7 ކޮމެންޓް

ޢައި ބީ އަކީ ދީނާ ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ދިވެހި ލޭހިގާ މީހެއް.އެފަދަ މީހުން އެނޫން މީހުންނާ ހާސްތަނުން ތަފާތުވާނެ.

ވިއްސާރަ މޫސުމުގަ ފެން ބޮޑުވާކަން އެގޭއިރު ގޭގެ ތަޅުންގަޑު ކުޑަކޮށް އުސްކޮށްލުން ކީއްތޯ؟ ބުއްދިވެރި ކަމަކައް ނުވާނެތޯ؟

ޓޮއިލެޓް ބޯލް ކުޅެން އުޅޭ އިރު ގަނޑުވަރުތަކުގެ ހައިބަތު ދައްކާލާފައި އެ ތިބިީ. އެހެންވީމަ އަހަރުމެން އާދައިގެ މީހާ ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެމީހުނަށް ކީއް!

އައިބީ މިފަހަރު ނުހޮވީ އައިބީ ގޯސްވެގެންނެއްނޫން. ސަރުކާރު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ގޮނޑި ދިނުމުން ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރަން ފަސޭހަވާނެތީ. އެކަމަކު އެކަން އެހެން ވަނީ ވަކި ޕާޓީއެއްގެ މީހެއް ހުރެގެން ނޫންކަން އެނގިއްޖެ. ނިހާދުމެނަށް މުހިންމު ނުވާތީ އައްޑޫ އަށް މިހެންވެފައި މިއޮތީ!

އެއްކަމަސް ވޭ މީހަކަށް ނޫން.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވިއްސާރައިން އެބަ ގެއްލުންވޭ އެހެންވީމަ ޓީވީއާ ފްރިޖް ފަދަ ތަކެތި ތަންކޮޅެއް އުސް އެއްޗެއްގެ މަތީގަ ބަހައްޓަން އާދަކުރައްވަން ވެއްޖެ އަންނަ އުނު ލާ އަލަމާރިވެސް ބެހެއްޓިދާނެ ގޮނޑި އެއްފަދަ އެއްޗެއްގެ މަތީގަ

ނިހާދު އެއީ ބޮޓެއް! ރައްޔިތުންނަށް ފިލައިގެން އުޅެ މެންބރެއް

ހަބަރު