ADS BY VOICE

އެމެރިކާގައި ކޯވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް ހޯދުމުގެ ޓީމް އިސްވެރިއަކަށް މުސްލިމެއް!

- 2 months ago 0 - މުހައްމަދު މުސްތޮފާ

ކޯވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް ހޯދުމުގައި އެމެރިކާއިން ވެސް އަންނަނީ އެތައް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އެމެރިކާފަދަ މުސްލިމުންނާއި އިންތިހާ އަށް ދެކޮޅު ޤައުމަކުން މުސްލިމަކު ބައިވެރިކޮށް އެންމެ އިސް ސަފަށް މުސްލިމަކު އައްޔަނު ކުރުމެވެ.

ADS BY ORCHID

މީގެ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއްގެ ކުރީއްސުރެން ފެށިގެން ފެންނަމުންދާ ހަޤީޤަތަކީ، ދުނިޔޭގައި އުޅޭ މުސްލިމުންނާއިމެދު އެމެރިކާ އިން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ކުރިމަތި ކުރަމުން ގެންދާ ފިތްތުންތަކެވެ. އެތައް ލޭ އޮހޮރުވުން ތަކެވެ. ހާއްސަކޮށް މިހާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް އަކީ މުސްލިމުންނާއި، އެހެނިހެން މައިނޯރިޓީތަކާއި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅުން އިންތިހާއަށް ބޮޑު ވެރިއެއްކަމުން ޓްރަންޕްގެ މި ނިންމި ނިންމުމަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނިންމުމެކެވެ.

އެގޮތުން އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން ހޯދުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ޓީމެއްގެ އިސް ވެރިޔަކަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ވަނީ މުސްލިމަކު އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ ޑރ. މުންސިފް މުހަންމަދު ސްލާވީއެވެ. އެއީ 1959އަހަރުގައި މޮރޮކޯގެ އަގާދިރަށް އުފަންވެވަޑައިގަތް އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެކެވެ

ޑރ.މުންސިފަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ވަރަށް މަގްބޫލް އިމިއުނޮލޮޖިސްޓެއްގެ އިތުރުން އޭނާ މިހާތަނަށްވަނީ ދުނިޔޭގައި ބޭނުންކުރާ އައު 14 ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެދީފައެވެ.

ވައިޓްހައުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޑރ. މުންސިފަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ކުރައްވަވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވެވި ގޮތުގައި ޑރ.މުންސިފަކީ ގްލާޒޯސްމިތުކްލައިންގެ ވެކްސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ ކަމަށާ، އެ ބޭފުޅާގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ވަރަށް އަވަހަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދޭނޭ ކަމުގެފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމަ އެއާއި އެކު ޑރ.މުންސިފުގެ ތަޢުލީމީ ހަޔާތަށް ބަލާއިރު، މޮރޮކޯގެ ކަސަބްލަންކާގައި ހުންނަ މުހަންމަދު ހައި ސްކޫލުން ގްރެޖުއޭޓްވުމަށްފަހު، ބަޔޮލޮޖިކަލް ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން ބެލްޖިއަމުން ކިޔަވާ ވިދާޅުވުމަށްފަހު ވަނީ ހަވަރޑް މެޑިކަލް ސްކޫލާއި، ޓަފްޓްސް ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ކޯސްތައް ހައްދަވާފައި ވެއެވެ.

ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެތަކެއް ލިއުންތަކެއް ލިއުއްވާފައިވާ ޑރ. މުންސިފް މުހަންމަދު ސްލާވީއަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑްސް ވެސިން އިނިޝިއޭޓިވްގެ ބޯޑު އޮފް ޑައިރެކްޓަރސްގެ މެމްބަރެއްވެސް މެއެވެ.

50%

0%

50%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު