ADS BY VOICE

ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ ފަހުދުވަސް: ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 އާއިހަމަޔަށް!

- 1 week ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު އިރު އޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމަވާނެކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރައްވާފައިވާއިރު، ގިނަ އޮންލައިން ވަސީލަތްތަކެއް މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

ADS BY ORCHID

ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތުގައި ފިޠުރު ޒަކާތް ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގްރޭޓަރ މާލެ ރީޖަންގެ ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ގޮވާމުންނާއި ނަގުދު ފައިސާއިން ޒަކާތް ބަލައި ނުގަންނަ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރަށްރަށުގައި ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލުންނެވެ.

ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމަޔަށްކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރައްވައެވެ.

ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކަންޖެހޭ އަގުތައް

އާދައިގެ ހަނޑުލުން ނަމަ 15 ރުފިޔާ

ތައިލެންޑް ހުދު ހަނޑުލުން ނަމަ 48 ރުފިޔާ

ބާސްމަތީ ހަނޑުލުން ނަމަ 105 ރުފިޔާ

ރަތް ހަނޑުލުން ނަމަ 65 ރުފިޔާ

އާދައިގެ ފުށުން ނަމަ 12 ރުފިޔާ

އާޓާ ފުށުން ނަމަ 55 ރުފިޔާ

ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލު

ދިރާގު ޕޭ އެންޑް ލައިފް ސްޓައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަދި އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް.

އުރީދޫ އެމް ފައިސާ އެޕްލިކޭޝަން އަދި އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް.

ބީ.އެމް.އެލް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް.

އެމް.އައި.ބީ. އޮންލައިން ބޭންކިންގ "ފައިސާނެޓް" އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ "ފައިސާނެޓް" މެދުވެރިކޮށް.

ޒަކާތް ބަހާނީ ކިހިނެތް؟

ޒަކާތް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޒަކާތުގެ ޙައްޤުވެރިންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތަކަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްގެންނެވެ. 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 1440 ވަނަ އަހަރުވެސް ފަޤީރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމާއި ވަކިވުމަށް ހުށަހެޅުން ކޯވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ދަފްތަރު އަލުން އެކުލަވާލުމުގައި ހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލުން މިހާރުވަނީ ފަސްކުރެވިފައިކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރައްވައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު