ADS BY VOICE

އިންޑިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ޕާކިސްތާނުން އޯއައިސީއަށް ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަށް ޔޫއޭއީއިންވެސް ދެކޮޅު ހަދައިފި

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިންޑިޔާގައި މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ އަމަލުތައް ބަލައިދޭން އެދި އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ)އަށް ޕާކިސްތާނުން ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަށް އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުންވެސް ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާގޮތުގައި 19 މެއި ދުވަހު އޮތް އޯއައިސީގެ ވާޗުއަލް މީޓިންގ ޗެއަރކުރި ޔޫއޭއީން ވަނީ އިންޑިޔާގައި މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ކަންތައްތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް އޯއައިސީގެ ނުރަސްމީ ވޯކިންގ ގްރޫޕެއް އެކުލަވާލުމަށް ޕާކިސްތާނުން ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަށް ތާއިދުކުރަން ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޔޫއޭއީގެ ފަރާތުން ބުނީ ވޯކިންގ ގްރޫޕެއް ހެދޭނީ އޯއައިސީގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީތަކެއްގެ ހުއްދައާއި އެކުގައިކަމަށެވެ. ޔޫއޭއީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖެއިންވެސް ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ހުށައެޅުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

މި ދެގައުމަކީވެސް ޚާރިޖީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން އިންޑިޔާއާއި ގާތް ގުޅުންތަކެއް ބާއްވަމުންދާ ދެ ގައުމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ އިސްލާމަފޯބިކް ނުވަތަ އިސްލާމްދީނާއި މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅު ޚިޔާލުތައް ގެންގުޅޭ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިޔާ އެކަހެރިކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އޯއައިސީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދިން ބަޔާނުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީގެ ގޮތުގައި އޮތް އިންޑިޔާގައި 200 މިލިޔަނެއްހާ މުސްލިމުން ދިރިއުޅެމުންދާއިރު، އެގައުމަށް އިސްލާމަފޯބިކް ގައުމެއްގެ ތުހުމަތުކުރުމަކީ ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް އެޅިގެންދާނެ ބޮޑު ހުރަހެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެއީ މުޅިން ރަނގަޅުކަމެއްވެސް ނޫންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރ މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އިސްލާމަފޯބިއާ އަކީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އެއްބަސްވާކަމަށާއި، އޯއައިސީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދިން ބަޔާނުގައި މިކަމާއި ގުޅިގެން ވަކި ގައުމަކަށް ޓާގެޓްކުރުމަކީ ހަގީގީ މައްސަލައަށް ނުބެލުންކަމަށް ބުނެފައިވާނެކަމަށެވެ.

މިއުވާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަންބޮޑުވާފަދަ ދަރަޖައަކަށް ނަފްރަތާއި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ދުނިޔެއިން ދެކެފައިވާކަމަށާއި، އަނިޔާވެރިކަމަކީ ސިޔާސީ އަދި އެހެނިހެން އެެޖެންޑާތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހަތިޔާރަކަށް ވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައިވެސް ހިނގާ މިފަދަ އަމަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ދެކޮޅަށް އޮންނާނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު