ADS BY PROSSIMO

ޖަލުގައި ނިޔާވި މަރުހޫމް އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެންބަރު ސިރާޖު ކީރިތިކުރައްވައިފި

- 11 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

2015ވަނަ އަހަރުގެ މޭޑޭގައި ބޭއްވުނު މުޒާހަރާގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިންކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލަށްލާފައި ހުއްޓާ ނިޔާވި ގ.ކީމާ އަލްމަރުހޫމް އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ކީރިތި ކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY EHEE

މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށައެޅުނު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާއި މެދު ވާހަކަދައްކަވަމުން މެންބަރު ސިރާޖު ވިދާޅުވީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން އިހުމާލުވާ ވާހަކައާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވާހަކަދެކެވޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ހަމައެކަނި އަދަބަކީ މަގާމުން ވަކިކުރުން ކަމަށާއި، އެއީ އެންމެ ހަމަޖެހޭ ގޮތްކަމަށް ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ގާނޫނުގައި އަދާކުރަން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްކަމަށް މެންބަރު ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ މޭޑޭގައި ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ޖެހިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލަށްލި މަރުހޫމް ރަޝީދު ޖަލުގައި އަނިޔާވެރިކޮށް އަޅާނުލާ ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން ނިޔާވީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އިހުމާލުންކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އަދަބެއްގެ ގޮތުން މަގާމުން ވަކިކޮށް މުސާރަ ކަނޑާލުމަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތްކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށްވެސް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ.

މެންބަރު ސިރާޖު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ޖެހުމުން ލިބޭ އަނިޔާއަށްވުރެ، މީހަކު ދުނިޔެއިން އަލްވަދާއު ކިޔުމުން އެ ލިބޭ ގެއްލުން މާބޮޑުކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ. 

"ގައިމުވެސް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް އަސަރުކުރާ ވާހަކައެއް އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ"، މިހެން ވިދާޅުވެ، މެންބަރު ސިރާޖު ވަނީ ކީރިތިކުރައްވަން ފައްޓަވައި، މަރުހޫމްގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުން ސިރާޖް ވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ އެމްޑީޕީގެ ބޮޑުން އަޑީގައި ތިބެގެން ބަގާވާތް ކޮށްފަ ޝަހީދު ކޮށްލި 19 ދިވެހިންގެ ވާހަކަ ދައްކަވާފަ ލޮލުން ކަރުނަ ތިއްކެއް ވައްޓާލަން ކެރޭނެތޯ

ހަބަރު