ADS BY VOICE

ޗައިނާއާއި އެކު ވެފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން ދެމިއޮތްކަމަށް ބެލެވެން ނެތް: ރައީސް ނަޝީދު

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާއި ދެމެދު ގާއިމްކުރެވުނު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން ނުވަތަ އެފްޓީއޭ ދެމިއޮތްކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ އެއްބަސްވުން ދެމިއޮތްކަމަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ބުނެވެން ނެތްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮންމެވެސް އިރަކުން ގޮތެއް ނިންމުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިދަންނަވަނީ ކޮންމެހެން މިއަދަކު މިކަމަށް އަވަސްވެގަންނަ ވާހަކައެއް ނޫން"، ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް އެފްޓީއޭއާއި މެދު މައްސަލަައެއް ހުށައެޅުމަށް އެޖެންޑާގައި އޮތެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގެ ޚަވާސާގައި އެގައުމުގެ މީޑިޔާތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވާވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ-ޗައިނާ އެފްޓީއޭ އުވާލައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

33%

33%

33%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު