ADS BY VOICE

މިއަދުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ 40 އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުނުވޭ!

- 1 month ago 1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ 40 އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުނުވާކަމަށް މަޖިލިސް ހާޒިރީން ހާމަވެއްޖެެއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިއަދު ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ކުރާ ގޭގައި ކުރިއަށް ދިޔަ 2020 އަހަރުގެ ހަތަރު ވަނަ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން މަޖިލިސް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ 23 މެންބަރުންކަމަށެވެ. އެއީ ޖޭޕީގެ މެންބަރުންނާއި އަމިއްލަ މެންބަރުން ލައިގެން ކަމުން ސުޕަމެޖޯރިޓީގައި މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލް ކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ 40 އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން މިއަދު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުވެއެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނި ނަމަވެސް ރިޔާސަތުން ވަނީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ޕާޓީ ކަމުގައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އަޅުގަނޑު ތަޅުމަށް ބަލާލާއިރު އަދި މިއަދުގެ ހާޒިރީއަށް ބަލާލާއިރުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ބޮއިކޮޓްގައި ތިބި ކަމަށް އެބަފާހަގަވޭ،" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް އެކަން ޖޭޕީން ވަނީ ދޮގުކޮށްފަ އެވެ. އެޕާޓީގެ ޗީފް ސްޕޯކްސް ޕާސަން އަލީ ސޯލިހް ވޮއިސްއާށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ޖޭޕީން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީން ވަނީ މަޖިލިސް ބޮއިކޮޓް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަން މަޖިލީހުން ފާހަގަ ނުވާކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަން ފާހަގަނުވަނީ އެ މެންބަރުން ވެސް މީގެ ކުރިން މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގަންނަވާތީ ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

0%

0%

100%

1 ކޮމެންޓް

ޑްރާމާކިންގ ބުއްޅަބޭ ، އެހެންނާ ފަހެ އަމިއްލަ ޕާޓީގެ 40 އަށްވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ހާޒިރުނުވި ވާހަކަ ބުނުމުގެ ބަދަލުގަ ބަޔަކާ ދިމާކޮއްލަން ބޭނުންވީ މީ ބޮޑު ނޮހޮރުއްޕާނެއް

ހަބަރު