ADS BY VOICE

ދެން އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނީ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާއި އެކު!

- 4 weeks ago 9 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރުމާއި އޭގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބިގެންދާގޮތަށް އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މި ބިލް ހުށައަޅުއްްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި ބިލް ފާސްވެ، ގާނޫނަކަށް ވުމަށްފަހު ތަސްދީގު ކުރެވޭ ހިސާބުން މި ބިލަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމްވާނެއެވެ. 

މި ބިލްގައިވާ ގޮތުގައި އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރުމަށް ނެރޭ ގަރާރު 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ ގަރާރު ނެރެވެނީ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއް ހިނގަމުން ނުދާ ދުވަސްވަރެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލިސް އެއްކޮށް އެ ގަރާރު ފާސްކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށައަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

މީގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ. އެގޮތުން ގަރާރުގެ ވަކިބައެއް ނުވަތަ މުޅި ގަރާރު ފާސްކުރުން، މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ތިރީސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ގަރާރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ގަރާރު ބާތިލްކޮށް އަދި ފެންނަ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ ބާރުވެސް މި ބިލްގެ ދަށުން ލިބިގެންދެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި ބިލްގެ ދަށުން މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި މެދު ގޮތްތައް ނިންމުމުގެ ބާރުވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

20%

66%

12%

9 ކޮމެންޓް

ކޮވިޑް އައުމުގެ ކުރިން ތިހެން ހެދިނަމަ އެވެސް "އާދައިގެ ރޯގާ"އެއް ކަމުގަ ކަނޑައެޅުނީހެއްނު. އެވަރަށް އާދައިގެ ރޯގާއެކޭ އެއްވެސް ތަނެއް ބައެއް ބަންދެއް ކުރާކަށް ނުޖެހެއޭ އިއްޒަތްތެރިން ގޮވީމަވެސް އަޑެއް ނޭހި ވިއްޔަ. ކަލޭމެން އިއްޒަތްތެރިން ރުޅި މަޑު.

ބަރުލަމާނީ އަށް ފައްކާކުރަމުން އެދަނީ ! ހަހަހ ަ

ރަގަޅު ނިއްމުމެއް

ޙީވަނީ މަޖުލީގައި ތިބީ ބަލި ނުވާނެ މީހުން ހެން

ގަމާރުން ތަކެއްތަ؟ ސިއްހަތުގެ ނުރައްކަލަކީ ނުރައްކަލެއްތޯ ކަނޑައަޅަންވެސް މިމީހުނަށްތަ؟ މިވަރުން ދަންޏާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގަ ރެފްރީގެ ނިންމުންވެސް މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން ޖެހިދާނެ!

މުށުތެރެއައް ބައްކުރާ

އަދި ބަލިވާ މީހުނަށް ފަރުވާ ދޭނީވެސް މަޖްލިސް މެމްބަރުން ކަމަށް ފާސް ކުރަންވެސް ފެނޭ

އުންމީދު ކުރަން ތިމާއަކީ މިގައުމުގެ ވެރިމީހާނޫންކަން އެނގޭނެކަމުގަ ވެގެން އުޅުނަސް ތިއީ ބޮޑުވަރު ތިމާއަކީ ކާކުކަން ނޭގޭ ކަކު މިގައުމުގަހުރީ

ވާނުވާނޭނގޭ ހައިބަތުއޮޅިފަ މިވާ ބައިގަނޑު މަޖިލީހުން ނެރުމަށް ހަވަރު ނިކުތުމަށް ގޮވާލަން

ހަބަރު