ADS BY VOICE

އާމިރާ ފިޔަވައި ސީއެސްސީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވަކިކުރަން ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ފާތިމަތު އާމިރާ ފިޔަވައި އެހެން މެންބަރުން ވަކިކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އެ ބައްދަލުވުމުން މަގާމުން ވަކިކުރަން ފެންނަކަމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް، ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ޝާހިދު މުހައްމަދު އަދި ކޮމިޝަންގެ ދެ މެންބަރުން ކަމުގައިވާ ޒަކަރިއްޔާ ހުސައިނާއި އިބްރާހިން ޝަހީގެވެ. އެބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިކުރަން ހުށައެޅުއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވިސާމެވެ. އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއިދު ކުރެއްވީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙުސައިން ޝަހީމެވެ.

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަގާމުން  އާމިރާ ވަކިކުރުމާއި މެދުވެސް ގޮތެއް ނިންމުން އޮތެވެ. ނަމަވެސް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ވަނީ އާމިރާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނުފެންނަކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި ބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިކުރީ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ސީއެސްސީއަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު