ADS BY VOICE

ކަރަންޓް ބިލްތައް ކުއްލިއަކަށް ބޮޑުވެ، ރައްޔިތުން އިންތިހާއަށް ރަތަށް!

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީން އެކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދާދިފަހުން ފޯރުކޮށްދިން ކަރަންޓް ބިލްގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަބަޔަކު ނުރުހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެގޮތުން ވޮއިސްއަށް ލިބިފައިވާ ބައެއް ބިލްތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ޖޫންމަހު ހަވާލުކުރެވުނު ބިލްތަކަށްވުރެ، މިމަހު ހަވާލުކުރެވުނު ބިލްތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިއީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓް ބިލްތަކުން ޑިސްކައުންޓް ދިނުމުގެ ކުރިން އާންމުކޮށް ބިލްތަކަށް އެރި އަދަދަށްވުރެވެސް ބޮޑު އަދަދުތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކަރަންޓް ބިލްތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ހުރިހާ ގެތަކުން ވަނީ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އަދަދަށްވުރެ ގިނައިން ނިމިދިޔަ މަހުގައި ކަރަންޓްވެސް ބޭނުންކޮށްފައެވެ.


 ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މީސް މީޑިޔާގައި ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އާންމުކޮށް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފުރަބަންދުގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާނެއެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ އެކި އެކި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ގިނައިރު ގޭގައި ނޫޅުނަސް ބިލް ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން ބުނިގޮތުގައި ކަރަންޓް ބިލްތައް ބޮޑުވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދެމުންދިޔަ ޑިސްކައުންޓް ހުއްޓާލުމުންނާއި މީހުން ގޭގައި އުޅޭ މިންވަރު އިތުރުވުމުން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ކަރަންޓް ބިލްތަކާއި މެދު އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރުމުން އެކަން ބަލަމުންދާކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުންޏެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު