ADS BY VOICE

މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ހަދަން ނުފަށާކަމަށް ވިދާޅުވި އެއްކޮޓަރި ގެ ސްޓަރަކްޗަރ ހުރީނިމިފައި!

- 1 month ago 7 - ޝަފްރާޒް އހ

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދޭން އިއުލާންކުރި އެއް ކޮޓަރީގެ ފްލެޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް އިމާރާތްތަކުގެ ކޮންކްރީޓް ސްޓްރަކްޗަރ ނިމިފައިވަނިކޮށް، އެއްކޮޓަރީގެ ފްލެޓް އަޅަންނުފަށާކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދޭނެ ކަމަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރި ނަމަވެސް ބައެއް ކެޓަގަރީތަކުގެ ފްލެޓްތައް އަޅަން ފަށާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

"އެއް ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތައް ހަދަން ފަށާފައެއް ނެތް. އިއުލާން ކުރި ނަމަވެސް ހަދަން ފަށާފައެއް ވެސް ނެތް،" މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރ އަސްލަމް މިފައިން ހާމަކުރައްވާފައިވީނަމަވެސް، އެއްކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހުޅުމާލެގައި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން އަޅަމުންދާ ފްލެެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ވޮއިސްގެ ފަރާތުން ވަނީ މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ކުންފުނި ތަކުން އަޅަމުންދާ ފްލެޓަތައް ބަލާލުމަށް ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސައް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވަނީ މިހާރު ނިމިފައިވާ 7000 ފްލެޓްގައި 1 ކޮޓަރި ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ޕްރޮޖެޓް ފްލޭންގައިވެސް 2 ކޮޓަރީގެ ގޮތުގައި އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ 7000 ޔުނިޓުކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. މިއީ ހިޔާ ފްލެޓްގެ އެއްސެގްމަންޓެވެ. މި ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް 280 ފްލެޓް ނެގުމުން މި އަދަދު ވަނީ 6720 އަށް މަދުވެފައެވެ.

ހިޔާގެ ދަށުން އެއްކޮޓަރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހިޔާ ފްލެޓް އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމްޕީއެލް އަދި ސްޓެލްކޯގެ ފްލެޓްތަކުގެ ސްޓްރަކްޗަރ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. މިކުންފުނިތަކުގެ ފުރަތަމަ 4 ފަންގިފިލާ ހާއްސަކުރެވިފައިވަނީ އެއްކޮޓަރިއަށެވެ. މިއީ މިހާރު ސަރުކާރުގައި ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ އެއްކޮޓަރީގެ ހައްގުވެރި ފަރާތްތައް ވަނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮޓަރިތަކެވެ. މިވަގުތު ހުއްޓިފައިވާ އެސްޓީއޯ، ޕީއެސްއެމް ފަދަ ކުންފުނިތަކުގައި ވެސް އެއްކޮޓަރިތައް ހިމެނޭނެއެވެ. މި ސަރުކާރު އައުމަށްފަހު މި ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ނުފެށި ހުއްޓިފައެވެ.

މިނިސްޓަރ އަސްލަމް އެއްކޮޓަރީގެ ތަފްސީލް އިތުރައްް ދެއްވާފައެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ފްލެޓް ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަންނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ރައްޔިތުންނަށް އެއްކޮޓަރީގެ މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ސާފު ޖަވާބެއް މިހާތަނަށްވެސް ދެއްވާފައިނުވާ އިރު މިފަދަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުން ވެސް ހަޤީގްތް އޮޅޭގޮތައް މައުލޫމާތު ދޭކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކަންތަކާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ވިއިބާރ ގްރޫމް "ކޮތަރު ކޮށި" ގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.


85%

14%

0%

7 ކޮމެންޓް

މަކަރާއި ޙީލަތުން އައިބަޔަކު ހަދަާނީހަމަ ހުރިހާކަމެއް ގައިވެސްމަކަމަކަރުނުު

އޮޅުވާލި އޮޅުވާލުން ފަޅާއެރީމަ ދެން ކިޔާނީ މިސަރުކާރާ ޖެހުނީއޭ..ބަލަ ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދަބަލަ..އެކަންވެސްނުވި އަޅާފައި ހުރިތަންތަންވެސް ނެތޯ..މީ ފެންވަރަކީ..ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ގޯތި ދޭން ނުވަތަ ފްލެޓް ދޭނެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ވޯޓާ ދިމާކޮއް ރައްޔޮތުން ހައްދައިގެން ވޯޓުވިއްކަން.. 2 ރޫމް ފްލެޓްތަކާއި އެކު 1 ރޫމް ފްލެޓް ތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ދިނުމައް ގޮވާލަން..އަބަދު ރައްޔިތުން ތިޔަހެން ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ނަމުގައި އަޅުވެތި ނުކުރެވޭނެ...

މި ސަރުކާރުން ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އޮޅުވާލަނީ، މި ހާރު ކުރަން އެއުޅޭ ކަމަކީ އެއްކޮޓަރީގެ 2 އެޕާޓްމަންޓްސް ގުޅު ވާލާއިފާއި އަގުބޮޑުކޮށް އެތަންތަން ވިއްކާލުން. މި ސަރުކާރުން ހެދި ތަނެއްގޮތުގައި ބުނެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ!!

ތިޔަބުނަނީ އަދި ސަރުކާރަށް ލިބިފަ އޮތް އެއްޗެއްނޫން، ތިޔަނޫނަސް ހުޅުމާލެގަ އަމިއްލަ މީހުން ގެދޮރުވެސް ހަދާ އެބަ އަތް ބާނަން ވި

ވޮއިސް އިން ތި ތިބީ މި ސަރުކާރާ ހާދަ ވަރަކަށް ޖެހިގަނެ ޒާތީ ވެފައޭ ދޯ. ތިވެސް ނޫސްވެރިކަމުގެ ވައްތަރެއްތަ. މި ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ކުރަން ށޭ ބުނާއިރު އެ ހުރިހާ ފްލެޓެއްގަ އުޅޭ އެންމެންގެ ވެހިކަލް އާ އެ މީސްމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ދޭނީ އެމީހަކަށް ލިބޭ އެޕާރޓްމަންޓުންތަ.

ހަބަރު