ADS BY VOICE

ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖޭގެ އިސްތިޤްލާލް ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީއަށް ވިއްކަވާލެއްވި: ރައީސް ނަޝީދު

- 2 months ago 3 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިޤްލާލް، ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީއަށް ވިއްކަވާލެއްވިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާކަމަށް ބުނެ، ޕާކިސްތާނުގެ އަރަބް ނިއުސް ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރި ލިޔުމަކާއި ގުޅިގެން ރައްދުދެއްވާ އާންމުކުރެެއްވި ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ 2018 ވަނަ އަހަރުގައި މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ބޮޑު ތަފާތަކުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހިންގެ ވޯޓުން މަގާމުން ދުރުކުރި ރައީސް ޔާމީނަކީ ދިމިކްރާތީ މުއައްސަސާތަކަށް ކެނޑިނޭޅި ދެމުންގެންދިޔަ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމާއަތްތަކާއި ހުޅަނގުގެ ދިމިކްރާތީ ގައުމުތަކުގެ ނުރުހުމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި، ގައުމުގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކް މެދުވެެރިކޮށް އެއް ބިލިޔަން ޑޮލަރު ލޯންޑަރ ކުރަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުވެސް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިގްލާލް ޗައިނާގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީއަށް ވިއްކަވާލެއްވިކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 12 ރަށް ވިއްކަވާލައްވާ، އަނބުރާ ނުދެއްކޭނެ ވަރަށް ގައުމު ދަރަނިވެރި ކުރުވިކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅި، އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސުލްހަ މަސަލަސްކަމަށް އަސަރުކުރިކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަމެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީއަށް ދިނުމުން މި ކަންތައްތައް ބަދަލުވެގެން ދިޔަކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި ސަރުކާރު ފެށުނު ފަހުން ހުރިހާ ސިޔާސީ ކުށްވެރިން ވަނީ މިނިވަންކޮށްފައެވެ. އަދި ހަލާކުވެފައި އޮތް ޝަރުއީ ނިޒާމު އިސްލާހުކޮށް، ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގައި އެކަހެރިވެ އޮވެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ބޭއިޚްތިރާމްކުރާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އޮތުން ނިމިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މި ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީގައި ވަނީ އަރަބް ނިއުސްގެ އެ އޮޕީނިއަން ޕީސްއަށް މައުލޫމާތުދިން އިދިކޮޅުގެ ފަރާތްތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވެ، ލިޔުންތެރިޔާ އަމިއްލައަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ގައުމުގެ ހާލަތު ދެކެލެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
3 ކޮމެންޓް

ހަބަރު