ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ރާއްޖޭގައި ލިޔެކިޔުން ނެތި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ބިދޭސީން ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުބޭތިއްބޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

- 2 months ago 1 - ރިމާހް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިޔެކިޔުމެއް ނެތި ދިރިއުޅެމުންދާ ހުރިހާ ބިދޭސީން ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުބޭތިއްބޭނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ "ބޭރުމީހުން"، މި ނަމުގައި އަަމިއްލަފުޅު ރަސްމީ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެއްވި ލިޔުމެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބިދޭސީން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑު ދަރަންޏެއްގައި އެޅި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ އޭނާގެ މުޅިހަޔާތް ގެއްލޭ ހަމަތަކަކަށް ރޭވިފައި އޮތް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާއަކީ ކާކުކަން ދިވެހި ސަރުކާރަށްވެސް އަދި އޭނާ ގެ އަމިއްލަ ޤައުމަށްވެސް ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ސަރުކާރުން އޭނާ ފޮނުވާލުމަށް އެދުނު ނަމަވެސް އޭނާ ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރަށުގެ ސަރުކާރުން އޭނާ އެ ރަށަށް ގެނެއުމަށް އެއްބަސްވެ، އެއްބާރުލުން ނުދެނީ ނަމަ އޭނާ ފޮނުވާލެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ލިޔެކިޔުން ނެތި ހަތްދިހަ ހާސް މީހުނާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ބިދޭސިން އެބައުޅެއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ތަންތަނުގައި ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބޭނެ ގޮތެއްނެތް ކަމަށެވެ. އެއީ އެކަމަށް ހަރަދު ބޮޑުވާނެ ކަމުން އެކަނި ނޫންކަމަށާއި، އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ޖެހޭތީކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ރެސިޑެންޓް ވިސާގެ މައުޟޫއުއަށް އަލިއަޅުއްވާލަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ލިޔެކިޔުން ގެއްލުވާލާފައިވާ ބޭރުމީހުން އެމީހުންގެ ރަށްކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ރަށަށް ފޮނުވާލައި، އެމީހުންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވުނު އެއްވެސް ޤައުމެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތަރައްގީ ވެފައިވާ ޤައުމުތަކަށްވެސް ޖެހެނީ އެމީހުންނަށް ތިބެވޭނެގޮތް ހަދައިދޭން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތް މިސާލެއްގެ ގޮތުން އެމަނިކުފާނު ނެންގެވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ތިބި ގިނަ ބޭރު މީހުންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނީ ރާއްޖޭގައިކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގައި ދޮޅު ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ބޭރުމީހުން އެބައުޅެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 75 ހާހެއްހާ މީހުން މިއުޅެނީ ކާކު ކަން ނޭގޭ ގޮތަށެވެ. ޤަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ މީހާ ޤަވާއިދުގެ ތެރެއަށް ގެނެއުމަށް ކޮންމެވެސް ބާވަތެއްގެ ހުއްދައެއް ދޭންޖެހެއެވެ. އަދި އޭނާ އުޅޭނެ ތަނެއް ދޭން ޖެހެއެވެ. އަޅުގަޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މި ދެކަންވެސް ނުކޮށްފިނަމަ ރާއްޖެއަށް އިތުރު ހަމަޖެހުމާއި ކުރިއެރުން ހޯދާން ދަތިވާނީ އެކަންޏެއްނޫނެވެ"، އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
1 ކޮމެންޓް

ކާކުތަބުނީ އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ ބައިތިއްބާށޭ. އެމީހުން ގެނައިތާކަށް ފޮނުވާށޭ ނުން އެންމެން މި ގޮވަނީ. ހާދަ ވަރެކޭ ތި ހުރީ ބިދޭސީންނާއިގެން. ކޮންމެވެސް އަމިއްލަ އެދުމެއް ނޯންނާނެ.

ހަބަރު