ADS BY VOICE

ޒަރޫރީ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް!

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މި ދުވަސްވަރު އާންމު ޒަރޫރީ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މާލެއިން ރަށަކަށް ދާ މީހަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ހުރެވޭނީ ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެޗްޕީއޭއިން މިފަދައިން ބުނެފައިވަނީ އެ އިދާރާއިން އާންމުކުރި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލުގައެވެ.

މި އުސޫލުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް، ބޭންކް، ޔުޓިލިޓީސް، ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ކަންތައްތައް ބެލުމާއި ވަގުތީ ގޮތުން ޚިދުމަތް ދިނުން، މެއިންޓްނެންސް އަދި ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ގުޅިގެން ދަތުރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މި އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ. މިފަދަ ބޭނުމަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރިން ފުލުހުންނާއި، އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރަށް އީމެއިލް ކުރަން ޖެހެއެވެ.

އާންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭން ކޮވިޑް-19ގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތް ރަށަކުން އެހެން ރަށަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު، މަސައްކަތް ހިންގާ މުއައްސަސާގެވެސް ޒިންމާތަކެއް ވެއެވެ. އެގޮތުން ހުއްދަ ހޯދުމާއި، މުވައްޒަފަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތެއް ހުރި، ފައްސިވެފައިވާ ނުވަތަ ކޮންޓެކްޓަކަށް ނުވާކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި އަދި ބައްޔަށް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާނަމަ ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް އެ މުވައްޒަފު ޓީމްގައި ނުހިމެނުން ހިމެނެއެވެ.

މިފަދައިން ރަށަކަށް ގޮސްފައި ހުއްޓާ ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ އެޗްޕީއޭއަށް އަންގަންޖެހެއެވެ. އަދި ރަށްރަށަށް ދިއުމަށް ފަހުގައިވެސް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ގައިދުރުކަން ތަންފީޒުކޮށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު