ADS BY PIZZA KITCHEN

މަޝްވަރާކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލެއްވި އިރު އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުކުރަން އެދުނުތާ 3 މަސްވެއްޖެ: އަބްދުރަހީމް

- 4 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ރައީސް ޞާލިހު ރައްޔިތުންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ޞާލިހު ވާންވެގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް އެއީ އެއްވެސް އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއް ނޫންކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރޭ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަބްދުރަހީމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ރައީސް ޞާލިހް އާއި މަޖިލިސް ރައީސް ނަޝީދުއާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތާ އެތައް މަހެއްވެގެން ގޮސްފައިވާއިރުވެސް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅުގައި މިތިބީ ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީ. އަޅުގަނޑުމެން ރައީސް ޞާލިހާއި ބައްދަލުކުރަން ސިޓީއެއް ފޮނުވައިގެން އުޅޭތާ 3 މަސްދުވަސް ވެއްޖެ، ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ. ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރަން އުޅޭތާ ތިންމަސް ދުވަސް ވެއްޖެ، ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ. ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރާއި ބައްދަލުކުރަން އެދިގެން އުޅޭތާ ތިންމަސް ދުވަސް ވެއްޖެ. ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ. ކަރެކްޝަން ސާވިސްއާއި ބައްދަލުކުރަން އުޅޭތާ ތިންމަސް ވެއްޖެ، ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ. މަޖިލިސް ރައީސްއާއި ބައްދަލުކުރަން އުޅޭތާ 6 މަސްވެއްޖެ، ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ." ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިޔާސީ ވާދަވެރިންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއަށް މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަރުޙަބާ ކިޔާނެކަން ހަނދުމަފުޅުކޮށްދެއްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމުގެ އެންމެ މަތީ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވުމަށް ހުރިހާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވަނީ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމީޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ރައީސް ޞަލިހް މިފަދައިން ގޮވާލާފައިވީނަމަވެސް، ރައީސް ޞަލިހް އާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެން ސިޓީއެއް ފޮނުވިތާ 3 މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާކަމަށް އަބްދުރަހީމް ވަނީވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު