ADS BY PIZZA KITCHEN

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަަތަކެއް ސާބިތުވެ ނަޖީބް ރައްޒާގު 12 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

- 5 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަަތަކެއް ސާބިތުވެ މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގު 12 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މެލޭޝިޔާގެ ހައިކޯޓުން ނަޖީބުގެ މައްޗަށް މިފަދައިން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ މަޝްހޫރު 1އެމްޑީބީ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެސްއާރްސީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން، އެބޭފުޅާގެ އަމިއްލަ ބޭންކް އެކައުންޓަށް 42 މިލިޔަން ރިންގިޓް ފޮނުވި މައްސަލައިގައެވެ. ނަޖީބްގެ މައްޗަށް މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ވަނީ ޖުމްލަ ހަތް ދައުވާއެއް އުފުލާފައެވެ.

އެއީ ބާރުގެ ނަހަމަ ބޭނުން ކުރުމުގެ ދައުވާއަކާއި، މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ކްރިމިނަލް ބްރީޗް އޮފް ޓްރަސްޓްގެ ކުށުގެ ހަ ދައުވާއެކެވެ. މި ހަތް ދައުވާވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ވަނީ ނިންމައި، 210 މިލިޔަން ރިންގިޓްގެ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފައެވެ. އަދި ބާރުގެ ނަހަމަ ކުރުމުގެ ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި 12 އަހަރު، ކްރިމިނަލް ބްރީޗް އޮފް ޓްރަސްޓްގެ ތިން ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެ ކުށަކަށް 10 އަހަރު އަދި މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ތިން ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެ ކުށަކަށް 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއްވެސް ވަނީ އިއްވާފައެވެ.

މި ހުރިހާ ޖަލުހުކުމެއް އެއްފަހަރާ ތަންފީޒުކުރުމަށް ހައިކޯޓުން އަންގާފައިވުމުން، ނަޖީބު ތަންފީޒުކުރައްވަން ޖެހޭނީ 12 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ. ނަމަވެސް މި ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް ހުށައަޅާފައިވުމުން، ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން މަޑުޖައްސާލަން ވަނީ އަމުރެއް ނެރެފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މީގެ ހަ ވަރަކަށް ދުވަސް ކުރީން، ހައިކޯޓުން ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް ވަނީ 2011-2017 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ނުދައްކާ ހުރި ޓެކްސްއާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 1.69 ބިލިޔަން ރިންގިޓް ދެއްކުމަށް ހުކުމްކޮށްފައެވެ. 

މިއަދުގެ ހުކުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ބޭރުގައި ހުންނަވާ މީޑިޔާތަކާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނަޖީބު ވިދާޅުވީ ކޯޓުގެ ހުކުމާއި މެދު ހިތްހަމަ ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅާގެ ކުށެއް ނެތްކަން ސާބިތުކުރައްވަން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ހުއްޓަވާ ނުލައްވާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު