ADS BY VOICE

ބޮޑުފިނޮޅުން ބިދޭސީން ގެންދިޔަ ތަނެއް އަދިވެސް ނޭނގޭ!

- 6 days ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ރިސޯޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ރަށެއްކަމަށްވާ ބ.ބޮޑުފިނޮޅުން ބޭލި ބިދޭސީންތައް ގެންދިޔައީ ކޮން ތަނަކަށް ކަމެއް ސާފުވާގޮތް ނުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

މީޑިޔާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އެ ރަށުގައި ތިބި ބިދޭސީން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރަށުން ބާލާފައެވެ. މި ބިދޭސީން ރަށުން ބޭލިއިރު، އެ ރަށުގައި ކަރަންޓާއި ބޯފެން ވަނީ ހުސްވެފައެވެ. އަދި ދަރު ހުސްވުމުގެ ސަބަބުން އެ ބިދޭސީންނަށް ވަނީ އީދު ދުވަހު ކައްކާނެ ގޮތެއްވެސް ނުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ބިދޭސީން އެ ރަށުން ބޭލިފަހުން ރަށުގެ ފެން ޕްލާންޓާއި ޖަނަރޭޓަރަށް ދިމާވި މައްސަލަ ވަނީ "ހައްލުވެފައެވެ". 

މުއުތަބަރު މަސްދަރަކުން ވޮއިސްއަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އެ ރަށުގައި ތިބި ބިދޭސީން ބާލާފައިވަނީ ސީލް ކުންފުނިން އެދިގެންނެވެ. އެގޮތުން އެރަށުގެ ފެން ޕްލާންޓާއި ޖަނަރޭޓަރަށް ޖެހުނު މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދީފައިވަނީ އެރަށުން ބިދޭސީން ބާލާ މަތިން ޝަރުތުކޮށް ކަމަށް މަސްދަރުން ކިޔައިދިނެވެ.

މި ރަށުގެ ވެރިފަރާތްކަމަށްވާ ސީލް ކުންފުނީގެ ވަކީލުންނާއި ހަވާލާދީ "މިހާރު" ނޫހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން ލަސްވީ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ލިބެންވީ ހުއްދަތައް ލިބުން ލަސްވެގެންނެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ވޮއިސްއިން ފުލުހުންނާއި ސުވާލުކުރުމުން ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެ ރަށުން ބޭލި ބިދޭސީން މިހާރު ތިބީ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ބިދޭސީން ބޭތިއްބިފައި ތިބި ތަނަކާއި ހާލަތެއްވެސް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން އެރަށުގައި ހިނގަދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން އަދި ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުލިބުމާއި ގުޅިގެން އެ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ސާބަހަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރުން ދިޔައީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. 

ބޮޑުފިނޮޅުން ބިދޭސީން ބޭލި މައްސަލައިގައި ވޮއިސްއާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕީއައިއެލްސީގެ ކޯ ފައުންޑަރ އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ޝުނާނާ ވިދާޅުވީ އެ ރަށުގައި ތިބި ބިދޭސީން ގެންދިޔަ ތަނެއް މިހާތަނަށް ސާފުވާގޮތް ވެފައި ނުވާކަމަށެވެ. ޝުނާނާ ވިދާޅުވީ އެ ބިދޭސީން ގެންދަން ދޯންޏަށް އަރުވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމުން، އެފަދަ ކަމެއް ކުރާނަމަ އެމީހުން ގެންދާތަނެއްެގެ މައުލޫމާތު އެންގުމަށް އެދި ފުލުހުންނާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ސިޓީއަށް މިހާތަނަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އެކަމަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި އެރަށުގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ އިންސާނީ ކަރާމާތާއި ހައްގުތަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަން ކަމާާއިބެހޭ ހުރިހާ އިދާރާއަކަށް ގޮވާލާ މީގެ ކުރިން ނޫސް ބަޔާނެއްވެސް ނެރެފައިވާނެކަމަށް ޝުނާނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފޮޓޯ: ނަވާނަވައި

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު