ADS BY VOICE

ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން މި ބައްޔާއެކު އުޅެން ދަސްކުރަންޖެހޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

- 5 days ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން ލޮކްޑައުންގައި ތިބުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އަޅުގަނޑުމެން މި ބައްޔާއެކު އުޅެން ދަސްކުރަންޖެހޭކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ހެލްތުު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އިތުރު ލޮކްޑައުން އަކަށް ނުގޮސް ކޮވިޑް19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލު ކުރުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކޭސްތައް އިތުރުވާ ވަރަކަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"ލޮކްޑައުންއެއްގައި ބަންދުވެގެން އަބަދު އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުތިބެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް އެނގިއްޖެ ލޮކްޑައުންގަ ހޭދަވި ދެ މަސް، ދެމަސް ބައި ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް އިގްތިސޯދަށްވެސް ކޮށްފި. އާއިލާތަކަށްވެސް ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވި. ވަރަށް ގިިނަ އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކާވެސް ކުރިމަތިވި. ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން ލޮކްޑައުންގައި ތިބުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ބައްޔާއެކު އުޅެން ދަސްކުރަން،" ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވަނީ ގިނަ ބަޔަކު ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަދު ބަޔަކު ގައިޑްލައިނާއި ހިލާފުވިނަމަވެސް ބަލި ފެތުރޭނެކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑަށް އެކަށީގެންވާ ވެކްސިނެއް ލިބޭނީ މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކަމަށް ބެލެވޭއިރު އެހާ ދުވަސްވަންދެން ލޮކްޑައުންގައި ނުތިބެވޭނެކަމަށެވެ.

"އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ އިތުރު ލޮކްޑައުން އަކަށް ނުގޮސް މިކަން ކޮންޓްރޯލު ކުރެވޭތޯ. ނަމަވެސް ކޭސްތައް އިތުރުވާނަމަ އިތުރު ރެސްޓްރިކްޝަންސް ގެންނަން ޖެހޭނެ،" ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު