ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ބޭސްފިހާރައަށް ދިޔަ އަންހެންކުއްޖަކަށް އިންޑިއާ ސޭޓާކު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިމައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ!

- 1 month ago 6 - އިނާޒް މޫސާ

ބޭސްފިހާރައަށް ދިޔަ އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގައި ފިހާރައިގެ އިންޑިއާ ކޭޝިއަރު ހިފިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި މައްސަލާގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިމަތިވި އަންހެން މީހާ "ވޮއިސް" އަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އެގޮތުން ބޭސްގަތުމަށް ފަހު ކައުންޓަރުގައި އަރިއަކަށް ހުއްޓައި އުރަމަތީގައި ކޭޝިއަރު އަތްލާފައިވާކަމަށާއި، އެއާއެކު ސޮރީ ސޮރީ އޭ އިންޑިއާ މީހާ ބުނެފައިވާކަމަށް އޭނާ މައުލޫމާތުދިނެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ޖަނަވަރީމަގު ގައި ހުންނަ އެމް އެސް ސީ ފާމަސީގައެވެ.

މިއާއެކު 22 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ ވަނީ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން ވަނީ ސީސީޓީވީ ފޫޓޭޖް ނެތްނަމަ މައްސަލަ ބަލައި ދައުވާ ނުކުރެވޭނެކަމަށް އަންހެން މީހާ ވޮއިސް އަށް މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

ފުލުހުންގެ ރަސްމީކޮށް މީޑިއާއަށް މި މައްސަލައިގެ ތަފްސީލް އަދި ހާމަނުކުރައްވައެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ 

20%

80%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
6 ކޮމެންޓް

މިފަހަރު ގަދަ ވާނީ އިންޑިޔާ މީހާ. ރާއްޖޭއަކީ ގޮނޑިކޮއްކޮ ސަރުކާރެއް

ޖެހީމަ ޖެހިމީހާ މި ކުއްވެރިވީ.. ފުލުހުން އެއްބާރުލުން ދެނީ މިކަހަލަ ނުބައި އަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށޭ ބުނެވެން އޮތީ.. އަހަރުމެންގެ ޒުވާން އަންހެން ދަރީންނަށް އެއްވެސް ރައްކަލެއް މަގައުމަކު ނެތް

ތަނުން މައްސަލަނިއްމާ... ލޮލައް ލޭ އަރުވާލަބަލަ

ހަބަރު