ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޔުނިކްސް ސްޕޯޓިންގއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ވާޗުއަލް މެރެތަން ބާއްވަނީ

- 11 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޔުނިކްސް ސްޕޯޓިންގ ގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ވާޗުއަލް މެރެތަނެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE

"ރަން ފޯރ މޯލްޑިވްސް" ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ބައިނަލްއަގްވާމީ ވާޗުއަލް މެރެތަން ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 55ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާއިވެސް ގުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ވާޗުއަލް ދުވުމުގެ ހަރަކާތް، ލޮކްޑައުން ފަދަ ހުރަސްތަކާއި އެކުގައިވެސް އޮންނާނީ އެކުވެރި އަދި ބަދަހި މާހައުލެއްގައި ކަމަށް ޔުނިކްސް ސްޕޯޓިންގއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ހަރަކާތުގެ މަގްސަދަކީ ގައިދުރުކަން ތަންފީޒުކުރަމުންވެސް އާއިލާއާއި، ރަހުމަތްތެރިންނާއި ލޯބިވާ ފަރާތްތަކާއި އެކު މުހިންމު އިޖްތިމާއީ ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމެވެ.

މި ދުވުމުގައި ރެޖިސްޓަރވުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ. މިއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުވުމެއްކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އަދި ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ހުރި ފަރާތަކުންވެސް ރަޖިސްޓަރވެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަތަރު ކެޓަގަރީގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ކެޓަގަރީއެއްގައި ދުވެވޭނެއެވެ. މި ދުވުން ނިންމަންޖެހޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ރަން ފޯރ މޯލްޑިވްސް މެރެތަންގެ ކެޓަގަރީތަކަކީ 5.5 ކިލޯމީޓަރު، 15 ކިލޯމީޓަރު، 21 ކިލޯމީޓަރު އަދި 870 ކިލޯމީޓަރެވެ. ޔުނިކްސް ސްޕޯޓިންގއިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި 870 ކިލޯމީޓަރުގެ އިވެންޓަކީ ޓީމް އިވެންޓެކެވެ. އެގޮތުން މި އިވެންޓް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނީ 5 މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ޓީމަކުންނެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އުމުރުން 5 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކަށެވެ. މި އިވެންޓްތައް ނިންމާ ފަރާތްތަކުގެ ގެއަށް މެޑަލެއް ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. މި މެރެތަންގައި ރަޖިސްޓަރވެވޭނީ ވަކި އަދަދަކަށެވެ. މި މެރެތަންގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ދިހަ ފަރާތަކަށް މެރެތަންގެ ޕާޓްނަރ ހޮޓެލްތަކުގައި ހުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. މި ލަކީޑްރޯ ނެގޭނީ އާންމުންގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

ރަން ފޯރ މޯލްޑިވްސް ވާޗުއަލް މެރެތަންގައި ރަޖިސްޓަރވުމަށް ޔުނިކްސް ސްޕޯޓިންގގެ ވެބްސައިޓް www.unixsporting.com، އަދި މި މެރެތަންގެ ނަމުގައި ހެދިފައިވާ ފޭސްބުކް، ޓްވިޓަރ އަދި އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓްގެ ބޭނުން ކުރެއްވޭނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު