ADS BY VATHIYARA

ކޮތަރުކޮށީގެ ރައްދު އަސްލަމަށް: ކެބިނެޓަކީ މިސްޓޭކު ހަދައި ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން ދާތަނެއް ނޫން!

- 2 weeks ago 5 - ހުސައިން ފައްވާޒް

ކެބިނެޓަކީ މިސްޓޭކު ހަދައި ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން ދާ ތަނެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ކޮތަރުކޮށިން މިނިސްޓަރ އަސްލަމަށް ރައްދު ދީފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ހިޔާ ފްލެޓްއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ހިންގަމުން އަންނަ ކޮތަރުކޮށި ފޭސްބުކު އަދި ޓުވިޓާގައި މިހެން ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ކުރެއްވި ޓުވީޓަކަށް ރައްދު ދީކުރި ޓުވީޓަކުންނެވެ. މިނިސްޓަރުގެ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ މިސްޓޭކު ހެދުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ފިލާވަޅު ދަސްކުރެވޭނީ އެގޮތަށް ކަަމަށެވެ.

ކޮތަރު ކޮށީގެ ޖަވާބުގައި ވަނީ ކެބިނެޓަކީ މިސްޓޭކު ހަދައި ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން ދާ ތަނެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ކެބިނެޓަކީ މިސްޓޭކު ހަދައި ފިލާވަޅު ދަސްކޮށްގެން ތިބި މީހުން ތިބެންޖެހޭ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

  

މީގެ އިތުރުން 7 ހާސް އާއިލާގެ ހައްގަށް އެރުނީ "މިސްޓޭކަކުން" ތޯ ކޮށިން މިނިސްޓަރ އަސްލަމާއި ސުވާލުކޮށް އެއިން ދަސްވީ ކޮން ފިލާވަޅެއްތޯ އެހިއެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުން އެޅި 7 ހާސް ފްލެޓަށް ފޯމުލީ މީހުންގެ ތެެރެއިން 3،700 މީހުންނާއި އެކު ހިންގާ ކޮތަރުކޮށީގެ މެންބަރުންދަނީ އަސްލަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. ފްލެޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓި، ކުރީގެ ލިސްޓު ބާތިލްކޮށް އަލުން ނެރެން ފެށި ވަގުތީ ލިސްޓުތަކާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާތައް ރައްޔިތުންވަނީ އުފުލާފައިއެވެ. 

މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވަނީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ސްޓަރަކްޗަރ ނިމިފައި ހުރި ހިޔާ ފްލެޓްގެ އެއް ކޮޓަރީގެ ފްލެޓް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިޔާ ފްލެޓްގެ 2500 ފްލެޓައް މި ސަރުކާރުން އުނި ކުރުމަށްފަހު މުޅި ފްރޮޖެކްޓް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި އެއާއެކު މިނިސްޓަރ ވަނީ އެ 2500 ފްލެޓްވެސް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ވިދާުވެފައެވެ.

މި ސަރުކާރުން ފްލެޓް ކޮމިޓީ އުފައްދައި ފްލެޓް ލިސްޓް އަލުން އެކުލަވާލަން ފަށަފައިވާ އިރު މިހާތަނަށް ނެރެފައިވާ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތް ވާ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ އާއިލާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފްލެޓް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއެވެ. 

0%

87%

12%

5 ކޮމެންޓް

ފްލެޓްތައް އަޅަންފެށިފަވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގަ. ފްލެޓްތަކަށް މުޢިއްޒުގެ ރައްދެއްވެސް މުހިންމު.

މިތާ އެންމެ ބޮޑު މިސްޓެކަކީ އަސްލަމް މިނިސްޓަރުކަމަށް ގެނައުން

މިހާރު އަޑުއެބައިވޭ ފުލެޓާބެހޭ ގޮތުން ނޫސްތަކުގައި ނިލިއުމަ ނުލިޔާފަރާތަކަ ފައިސާގެ އެހީވެސް ދޭނެކަމަ.

އަސްލަމޭ. ކަލޯހިތައްއރިގޮތަކަށް، ހިތައްއރިބަޔަކަށް ނުހައްޤުން ފުލެޓްތައް ދީގެން ހުރެވިދާނެ ކަމަށް ހީކުނުރާތި. ޙައްޤުވެރިން ނިކަމެތިކޮށްލި ކޮށްލުމުގެ ނަތީޖާ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދައްކާލާނަން. އވ ބޭނުންގޮތަކަށް ފްލެޓްބަހާލައިގެން މަޤާމުގައި ނުހުރެވޭނެ. ނޮވެމްބަރުގަ ކަލޭ ސައިޒުކުރަން ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް......

ހަބަރު