ADS BY VATHIYARA

ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ވާހަކަތަކާއި ދިމާލަށް!

- 2 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާއި ގުޅުންހުރި 70000 އަށްވުރެ ގިނަ މެސެޖް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އެމެސެޖްތައް ޢާންމުކުރައްވާނޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

މިފަދައިން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ ގެންގުޅުއްވި ފޯނެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އެފޯނުގައި އެކިއެކި ބޭފުޅުންނަށް ކޮށްފައިވާ 70000 އަށްވުރެ ގިނަ މެސެޖް އެބަހުރިކަމަށާއި މި މެސެޖްތަކަކީ ހުސް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުންހުރި މެސެޖްތަކެއްކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އަދީބު ކުރެއްވި ކުށަށްް އަމިއްލަފުޅަށް އިއުތިރާފްވެ ވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ މެސެޖްތައް އާންމު ކުރާނޭކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލުނު 7 ދައުވާ ސާބިތުވެ، އެބޭފުޅާ ޖުމްލަ 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ދާދިފަހުން ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

މި 7 ދައުވާތަކުގެ ތަފްސީލްތަކަށް ބަލާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހިޔާނާތްތެރިވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދެ ދައުވާއަކާއި، މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ދެ ދައުވާއަކާއި، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދެ ދައުވާއަކާއި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ދައުވާއެކެވެ.

އަދީބު ވަނީ މީގެކުރިން ކުރެވުނު ކުށްތަކަށް ތައުބާވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެކަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު