ADS BY VATHIYARA

"އޭސީސީ ނާގާބިލު. ހަމަ ނާގާބިލު. ހިތާމައާއެކު މިދަންނަވަނީ"

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަކީ ނާގާބިލް ތަނެއްކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އިންތި މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އޭސީސީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ބަހުސްކުރައްވަމުންނެވެ.

މެންބަރު އިންތި ވިދާޅުވީ ކުޑަކުޑަ ތަހުގީގެއް ހިންގިޔަސް ސާބިތުވާނެފަދަ ކަންތައްތައް އެބަހުރިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަދަ މައްސަލަތައްވެސް އޭސީސީން ނުބަލާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގުތައް ފުރިހަމަ ނުވެގެން މިއުޅެނީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި ވަކި ކަމެއް ނުހިމެނިގެން ނޫންކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެބޭފުޅާ ވަނީ މީހުންގެ ނަން ކިލަނބުވާފަދަ ގޮތަށް އޭސީސީން ތަހުގީގުތައް ހިންގާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިންތި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އޭސީސީ އެއްވެސް މިންވަރަށް ކުޅެދޭ ތަނެއް ނުފެންނަކަމަށެވެ.

"އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ނާގާބިލު. ހަމަ ނާގާބިލު. ހިތާމައާއެކު މިދަންނަވަނީ"، އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ލަސްވަމުންދާތީ ގިނަބަޔަކު ދަނީ އޭސީސީއަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މަޖިލިސް މެންބަރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

50%

25%

25%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު