ADS BY VATHIYARA

ރައީސް މައުމޫނުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ

- 2 weeks ago 0 - ސައިޒަން

ޑީއާރުޕީގެ ދަރަނިތަކާއި ގުޅިގެން އެޕާޓީގެ ކުރީގެ ޒައީމް ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ޑީއާރްޕީން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ޑީއާރުޕީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެޕާޓީގެ ކުރީގެ ޒައީމް ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައި ވާކަމަށެވެ އަދި މިވަގުތަށް ޑީއާރުޕީގެ ދަރަނިތަށް ދެއްކުން މަޑުޖައްސާލައިވާކަމަށެވެ.

ޑީއާރުޕީއަކީ ރާއްޖޭގައި ދެވަނައަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ. އެޕާޓީ އުފެއްދެވީ ރައީސް މައުމޫނެވެ ނަމަސް ޕަޓީތެރޭގައި އުފުދުނު ހަމަނުޖެހުމާކާއި ގުޅިގެން ރައީސް މައުމޫންވަނީ ޑީއާރުޕީ ދޫކޮށް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އުފައްދަވައިފައެވެ.

ޑިއާރުޕީ މިހާރު ހިންގަމުން ގެންދަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ލީޑަރުކަމުގެ ދަށުނެވެ އަދި ޖާބިރުވަނީ ރައީސް މައުމޫންގެ ލީޑަރޝިޕްގައި ޑީއާރުޕީ ބޮޑެތި ޢަދަދުތަކުން ދަރަނިވެރިކޮށް ޕާޓީގެ ބިލްތަކުގެ ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރުމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ އަދި މިސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ރައީސް މައުމޫން މިހާރު ހިންގަވާ އެމްއާރުއެމްގެ ބައިވެރިވުން އޮތުމުން އެކަންވެސް ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ

ޢަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ކުރިން އެޕާޓީގެ ލީޑަރަކަށް ހުންނެވީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ކާނަލް މުޙައްމަދު ނަޝީދެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު