ADS BY VATHIYARA

ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގައުމާއި މުޚާތަބުކުރައްވަނީ

- 2 weeks ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނީ، ޤައުމީ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10 ޖަހާއިރު ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކުރައްވައެވެ.

މި އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހަކީ 18 އޮކްޓޯބަރ އެވެ.

މި ޚިތާބު ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކުން ދުރަށް ފޮނުވާނެއެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ގައުމެއް އެބަ އޮތްތަ؟ މުޚާތަބު ކުރަން، އެއްމެ ރަނގަޅު ވާނީ އިންޑިއާއާ ތިކަން ވެސް ހަވާލު ކުރިއްޔާ.

ހަބަރު