ހެވީމެޓަލް މިއުޒިކަށް ރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ދެވިގެންނުވާނެ: ސަލަފްގެ ރައީސް

- 1 month ago 14 - އިނާޒް މޫސާ

ހެވީމެޓަލް މިއުޒިކަށް ރާއްޖޭގައި ހުއްދަދެވިގެން ނުވާނެކަމަށް ޖަމްއިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އަބްދުﷲ ބިން މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ސަލަފްގެ ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެ ޓުވީޓުކުރައްވާފައިމިވަނީ ރާއްޖޭގައި މެޓަލް ބޭންޑުތަކަށް ހިތްވަރުދީ އެފަރާތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އިނިޝިއޭޓިވް އެއް ކަމަށްވާ މެޓަލް ވޯސް މޯލްޑިވްސް (އެމްޑަބްލިއުއެމް) އިން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހެވީ މެޓަލް މުބާރާތެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައިއެވެ.

މި މުބާރާތާއި ބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ ހަބަރު ހިއްސާކުރައްވަމުން ސަލަފްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ހެވީމެޓަލް މިއުޒިކް ބިނާވެފައިވަނީ ޝައިޠާނާއަށް އަޅުކަންކޮށް،ފާޅުގައި ﷲއަށް އުރެދުމުގެ މައްޗައްކަމަށެވެ.

"ހެވީމެޓަލް މިވައްތަރުގެ މިޔުޒިކް ބިނާވެފައިވަނީ ޝައިޠާނާއަށް އަޅުކަންކޮށް،ފާޅުގައި ﷲއަށް އުރެދި، މަސްތުވާތަކެއްޗާ،ފާޙިޝްކަންކަމަށް ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން ދަޢުވަތު ދިނުގެ ނުބައި ފަސާދައިގެ މައްޗަށެވެ.މިކަންކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުއްދަދެވިގެންނުވާނެ!" އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޓުވިޓަރ ޓެގްކުރައްވައި އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށް ދާ މުބާރާތަކީ ދިވެހި މެޓަލް ބޭންޑުތައް އުފެއްދުމަށް ހިތްވަރުދީ އަމިއްލަ އަދި އޮރިޖިނަލް ލަވަތައް އުފެއްދުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެއްކަމަށް މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ހާމަކުރައްވާފައިވާއިރު މި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އިނާމަށް ވަނީ 38،000 ރުފިޔާ ފައިސާގެ އިނާމުގެ ހުށަހަޅާފައެވެ.

40%

6%

53%

ADS BY COCA COLA
14 ކޮމެންޓް

މިޔުޒިކުގަ ހަޑިހުތުރު ބަސްތަކާއި ފާހިޝްޢަމަލު ހިމެނޭނަމަ ޙަރާމް އެވެ. އެބާވަތުގެ މިޔުޒިކަށް ހުއްދަ ދެވިގެންނުވާނެއެވެ.

ޝެއިހް ތި އަޑުއެހި މެޓަލް ލަވައެއް އިނގެން މަވެސް ބޭނުން. އަދި ނާހަން ތިހާ ހުތުރު އެއްޗެހި ކިޔާ މެޓަލް ލަވައެއް.

ދީނުގެ މަގުން ހިނގާ މީހުން ހުސް މިއައް ކޮމެންޓް މިކުރަނީ ދޯ؟؟؟

ވަރަށް ރަގަޅު ވާހަކަ އެއް

ޓުވަޓަރ ގަ އުޅޭ މޮޔައިންނަށްކަށް ނޭގޭތަ އަލީ ރަމީޒް ލަވަ ކިއުުން ހުއްޓާލާފަ އެލަވަތަށް އަޑުނާހަން ހުދު އަލީ ރަމީޒް ބުނިއްވިކަންް.... ހާދަ ގަމާރުންނޭ ޓުވިޓަރގަ މިއުޅެނީ.... އަލީ ރަމީޒު ކުރިން ކިޔާފަ ހުރި ލަވަތަށް ވެސް އަޑު އަހާނެ ކަމެއް ނެތް... އަލީ ރަމީޒު ބުނުއްވި އެލަވަތަށް ޓީވީތަކުންނާ ރޭޑިއޯތަކުން ނުގެންނަން...

ބަދިގޭގަ ބަހައްޓާފަހުރި ތެއްޔާއި ތަވާ ވެއްޓި މިހާރު މިގޭ ސާތާނުގެ ފައްޅިއަކަށް ވެއްޖެ. އާވޭ ސަތާނަސް

ސަލަފް ރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ދެވިގެންނުވާނެ

Democracy ah vote lumaa, kafir unnaa gulhigen corruption hingun, mee rangalhu kanthah thah dho. Music ves haram ey ekamaku eahvureh biruveri kan kan eba hinga ey mujthamau thereyga. Ein kamakaa dhekolhah nukunnan kereytha, Sharia ah takaa nukunnan kereytha? Masthuve meehun maraa meehun thibbaa, Rayyithunge mudhaathah feyriganna sarukaaruthah thibbaa, magu ekkairin feggeh roakuraameehaa e roakolleema gos eyna laffuga hifan kaemennah kereynee Democracy ge leader un ge fahathah vadhe thibey.

ރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ދީގެން ހެވީމެޓަލް މިއުޒިކު ކުޅޭތީ ﷲ ގެ ކޯފާ ހައްޤު ވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ.

ސަލަފްގެ ރައީސް އެވިދާޅުވީ ތެދުފުޅެއް. މަށަށް ވެސް އޭގެ ނުބައިކަން އެނގުނު ފަސީ ކައިރިން

ހަބަރު