ADS BY PIZZA KITCHEN

މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ހުރިހާ އިންޖީނެއް ނިވިގެން ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި

- 6 months ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑުނީ ހުރިހާ އިންޖީނުތަކެއް ނިވިގެން ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ޓީވީއެމް ގެ ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހަސަން މުޣުނީ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލއެިން ކަރަންޓް ކެނޑުނީ ކޭބަލަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހާ އިންޖީނުތަކެއް އޮޓޮމެޓިކުން ޝަޓްޑައުންވި ކަމަށްވެސް މުޣުނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޣުނީ ވިދާޅުވީ ސިސްޓަމްތައް ރާވާފައި ހުންނަ ގޮތުން ކްރިޓިކަލް ކޭބަލަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ ހުރިހާ ޖަނަރޭޓަރުތައް އޮޓޮމެޓިކުން ޝަޓްޑައުންވާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިކަހަލަ ބޮޑު މައްސަލައެއް ދިމާވަނީ ވަރަށް ނާދިރު ހާލަތެއްގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިރުތަށް ވިދާޅުވީ ސްޓެލްކޯގެ ސިސްޓަމަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވިއަސް ހުރިހާ އިންޖީނުތަކެއް ނުނިވޭ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ނިވެނީ އިންޖީނުތަކާ ގުޅިފައި ހުންނަ ފީޑަރުތައް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ނެޓްވޯކަކީ ދުވަސްވެފައިވާ ނެޓްވޯކަކަށްވުމުން އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ޖަނަރޭޓިންގ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް މުޣުނީ ވިދާޅުވިއެވެ

50%

50%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ހުރިހާ އިންޖީނެއް ނިވިގެން ކަމަށް ބުނީމާ ހިތަށް އަރަނީ ހުރިހާއިންޖީނެއް އެއްފަހަރާ ނިވުނީ ތެއޮ ހުސްވެގެން ބާއޭ ނޫނީ ބަލަން ޖެހޭ ވަރަށް ނުބަލާތީ ތޯއޭ، އެހާވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ގޮތަކަށްތޯއޭ މި އިންޖީނުތައް ބަލަހައްޓަނީ.

ހަބަރު