ސަޢުދާން، އިލްޔާސަށް: ޢިލްމުވެރިންގެ ބޮލުގަ ދޮގު ތުހުމަތު ނާޅުވާ!

- 2 weeks ago 4 - ޝަފްރާޒް އހ

ބަޔަކު ރުއްސުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނާއި ޢިލްމުވެރިންގެ ބޮލުގައި ދޮގު ތުހުމަތު ނޭޅުއްވުމަށް އައްޝައިޚް  ސަޢުދާން، އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ރާއްޖެ ޓީވީގައި ރޭ ކުރިއަށް ދިޔަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި، ފްރާންސްގެ އާއްމުރައްޔިތުން ރާއްޖެ އައުމުން އެމީހުން މަރަން ފަތުވާދިނީމާ އެ ދިފާޢުކުރެވުނީ ކޮން އިސްލާމްދީނެއްތޯ ސުވާލު ކުރައްވައި ޝައިޚް އިލްޔާސްވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

ޝައިޚް އިލްޔާސްއަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ޝައިޚް ސައުދާން މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއެއް އެގޮތަށް ފަތުވާ ދިންކަމުގެ ހެކި އިލްޔާސް ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ.

"މިގޮތަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް މީހަކު، ޢިލްމުވެރިއެއްވިޔަސް އަދި ޢާއްމުރައްޔިތެއްވިޔަސް، ފްރާންސުން އަންނަ މީހުން މަރަން ފަތުވާދީފައިވާކަމުގެ ހެކި ޝައިޚް އިލްޔާސް ދައްކަން ޖެހޭނެ" ޝައިޚް ސައުދާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝައިޚް ސައުދާންގެ ޓްވީޓުގައި އިލްޔާސްއަށް ރައްދުދެއްވަމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބަޔަކު ރުއްސުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނާއި ޢިލްމުވެރިންގެ ބޮލުގައި ދޮގު ތުހުމަތު އަޅުވައިގެން ނުވާނެކަމަށެވެ.

އިލްޔާސްއަކީ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމެއް އަދާކުރައްވަމުން އަންނަ ފަރާތެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރަށް ވަރަށްބޮޑަށް ސަނާކިޔަމުންދާ ޝައިޚް އިލްޔާސް ރާއްޖެޓީވީއިން ރޭ ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވިދާޅުވީ ފްރާންސްގެ މުދާ ބޯއިކޮޓް ކުރަން ގޮވާލުމަކީ ހައްލެއް ނޫންކަމަށެވެ. އިލްޔާސް ރޭގެ ފްރޮގްރާމުގައި މިފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވީނަމަވެސް، މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާގެ ކާޓޫނު ކުރަހައި މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނާއި ގުޅުން ކަނޑާލުމަކީ ނަބިއްޔާގެ ދިފާޢުގައި މުސްލިމުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
4 ކޮމެންޓް

އިލްޔާސަކީ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ ޝައިޚެއްނޫން.

ހަބަރު