މިވެރިކަމުގަ ޢިލްމުވެރިންނަށް ލިބެމުން ދަނީ މާޔޫސްކަން: ޝައިޚް ޝަފީޢު

- 1 week ago 11 - އިނާޒް މޫސާ

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ލިބެމުން ދަނީ މާޔޫސްކަންކަމަށާއި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ތިބީ ހާސްކަމެއްގެތެރޭގައިކަމަށް އައްޝައިޚް ޝަފީޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ޝައިޚް ޝަފީޢު މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީއެއްގެ ޝެއިޚުންގެ ރާގު މިއާ ތަފާތު ވެދާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް ދަންނަވާ އާދޭސްތައް ޖެހެނީ ބީރު ކަންފަތްތަކުގައިކަމަށެވެ.

"ރައީސް ޞޯލިޙުގެ ވެރިކަމުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ލިބެމުން ދަނީ މާޔޫސްކަމެވެ. ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ތިބީ ހާސްކަމެއްގައެވެ. ދަންނަވާ އާދޭސްތައް ޖެހެނީ ބީރު ކަންފަތްތަކުގައެވެ. މި ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީއެއްގެ ޝެއިޚުންގެ ރާގު މިއާ ތަފާތު ވެދާނެއެވެ." ޝައިޚް ޝަފީޢު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝައިޚް ޝަފީޢު މިހެން މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިސަރުކާރުން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ފުރިހަމަ ބާރު ދީފައިވާކަމަށް ޑރ. ޢިޔާޒް ވިދާޅުވިތާ މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީހެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރ އަދާލަތް ޕާޓީގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓުން ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ޑރ އިޔާޒް އާއި ޒައިދް އަދި ޝެއިހް އިލްޔާސް ފަދަ އަދާލަތް ޕާޓީގެ އިސް މަޤާމްތަކުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތައް ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އިލްމުވެރިންނާއި، ޢާންމުން އަންނަނީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ގެ ސަރުކާރުގައި ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުން އިތުރުވުމާއި، އެކަން ކަމަށް ފިޔަވަޅު ނާޅާ މައްސަލާގައި ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެގތޮުން އެމްޑީއެންގެ ލާދީނީ ރިޕޯޓް ނެރުނު ފަރާތްތައް ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމްތަކުގައި ތިއްބެވި އިރު، މި ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ބަސް ބުނަމުން އަންނަ ފަރާތްތައް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. އަދި ދީނީ ޖަމިއްޔާތައް ކަމުގައިވާ ސަލަފް ޖަމިއްޔާ ފަދަ ޖަމިއްޔާތައް އުވާލުމަށް ޞާލިހްގެ ޕާޓީން ފާޅުގައި އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤުރުއާން މާއްދާ އިހްތިހާރީ ކުރުމުގެ މައްސަކަތަކީ ވެސް މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއްކަން ހާމަވުމާއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޤުރުއާން ޓީޗަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމާއެކު އެ މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީނަށް ބޮޑެތި ޖޮންޖެހުންތަކެއް މި ސަރުކާރުން ކުރިމަތި ކުރުވަމުން އަންނަކަމަށް އިލްމުވެރިން ބުނަމުން އަންނަ އިރު އަދާލަތް ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވަނީ މި ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރެވޭ މިންވަރަށް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުން އިތުރުނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

50%

37%

12%

ADS BY COCA COLA
11 ކޮމެންޓް

ދީނާ މީހުން ދުރުވަނީ އިޔާޒް، ޒައިދް، އިލްޔާސްގެ ސަބަބުން!

އަދާލަތު އެކްޓިވިސްޓުން އެއީ. ޞެއިހުންނޭ ބުނާކަށް ހެޔޮ ނުވާނެ.

ސަލަފު މީހުންނަށް ކަމަކު ނުދާނެ މިސަރުކާރެއް. އެކަން އެނގޭ

%100 ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ތިޔަވިދާޅުވީ

މި ސަރުކާރަކުން މި ރާއްޖެ އަފްގާނިސްތާނުގެ ތޯރާބޯރާ އަށް ހެދުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނެއެވެ. އެކަމާ މާޔޫސްވާނަމަ ކުރާނެކަމެއްނެތެވެ. ހަޤީޤީ ސޭހުން މާޔޫސެއް ނުވާނެއެވެ.

100 ޕަސެންޓު ތެދު ވާހަކައެއްތިޔަ ވިދާޅުވީ.

ހަބަރު