ADS BY PIZZA KITCHEN

އިމްރާނަކީ އިލްމު އުނގެނިގެން ހުންނެވި މުނާފިގެއް: ޝިޔާމް

- 1 month ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަކީ ޢިލްމު ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި މުނާފިގެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޝިޔާމް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިނިސްޓަރު އިމްރާން ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ބަހުސް މަރުހަލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ބައެއް އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ވާހަކަ ދެއްކެވި އިރުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާނަކީ އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅާވެސް ގަބޫލުކުރައްވަނީ އެގޮތަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ އިލްމު އުނގެނިގެން ހުންނެވި މުނާފިގެއް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލުކުރަނީ އެގޮތަށް. އިލްމު އުނގެނިގެން ހުންނެވި މުނާފިގެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑަށް އިމްރާން ސިފަވަނީ." ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމްރާން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ، ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އަަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ އަދި/ނުވަތަ ރޭޕްކުރަން އުޅުނު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް އިމްރާން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މޭޑޭގައި ދެއްކި ލިޔުންތަކުގެ ވާހަކަ ފަހުން ދެއްެކެވި ގޮތުގެ ވާހަކަވެސް ވަނީ މަޖިލީހަށް ވެއްދި އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

33%

66%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

އިމުރާނަކީ ގައިމުން ވެސ މުނަަފިގުނގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަން ހުރި މީހެއް، ވަރަށް ދޮގު ހަދާ މީހެއް އޭގެ އިތުރުން އަޚްލާގީ ފެންވަރު ވަރަށް ދަށް މީހެއް، މި ފަހަކަށް އައިސް މި ގައުމުގާ އުފެދުނު ކޮއްމެ ވެރިކަމަކާ ތޮޅޭ މީހެއް،

ހަބަރު