ADS BY PIZZA KITCHEN

ދަރިން ގާތު ނުބުނަންވީ 10 ޖުމްލަ.

- 1 month ago 3 - އާމިނަތު ސަވްސަން ނަޞީރު

ގިނަފަހަރަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައިވާ ގޮތުންނަމަ މައިންބަފައިންނަކީ އަބަދުވެސް ހެޔޮގޮތް އެނގޭ މީހުންނެވެ. އަދި އެމީހުން ދުވަހަކުވެސް ގޯސްގޮތަކަށް ކަންތަކެއް ނުކުރާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، އަހަރެމެން މައިންބަފައިންނަށްވެސް ބައެއްފަހަރު ގޯސް ހެދޭކަމެވެ. ރުޅިއާދެވުމުން ބައެއްފަހަރަށް ބުނަން ނުވާއެއްޗެހި ބުނެލެވޭ ކަމެވެ. ވިސްނާލުން މުހިންމުވާ ޕޮއިންޓަކީ، މިއިން އެއްވެސް ޢިބާރާތަކީ އެ އެއްޗެއް ބުނުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެނެވޭނެ ބަހެއް ނޫންކަމެވެ. ވީމާ، މިލިޔުމުގައި އެފަދަ ބައެއް ޢިބާރާތްތައް ހިމަނާލާނަމެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

1. ބޮޑާނަހާކާ! ދެރަނުވެބަލަ / ރުޅިނާދެބަލަ! : އަހަރެމެން އެއްވެސް މީހަކީ އަމިއްލައަށް ކުރެވޭ އިޙްސާސްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ބައެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ދަރިންނަށް އެ އިޙްސާސްތައް ނުކުރުމަށް ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި އެ އިޙްސާސްތަކާއި އެކު އުޅެން ދަސްކޮށްދޭށެވެ.

2. ދަރިފުޅު މާ މޮޅުވާނެ ޒަލަފްއަށްވުރެ : ދަރިންނަށް ހިތްވަރުދިނުމަކީ އަހަރެމެން މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެހެނަސް، އެހެން ކުދިންނާއި އަޅާކިޔުމަށް އެކުދިންނަށް ހިތްވަރުނުދޭށެވެ. ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް އެކުއްޖެއްގެ ޒާތުގައި ތަފާތު ކުއްޖެއްކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓާށެވެ.

3. ދަރިފުޅާ. ނިކަން ޒަލަފްހެން އުޅެބަލަ! : މިއީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށްގިނަ މައިންބަފައިން އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް ބުނެއުޅޭ ޢިބާރާތެކެވެ. ކުރިން ބުނިހެން ކޮންމެކުއްޖަކީވެސް ތަފާތުކުއްޖެކެވެ. އެކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭނީ އެހެން މީހުންނާ ވާދަކުރުމަކަށް ނޫނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެކުއްޖެއްގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ކުރިއަރުވައި، އެކުއްޖެއްގެ ފެންވަރުން ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބާރުއަޅާށެވެ.

4. ދަރިފުޅު ބޭނުން ކޮންމެ ގޮތެއް މަންމަ/ބައްޕަ އަށް އޯކޭ: ދަރިންނަށް ކަންކަމުގައި ވަކި ޢުޞޫލުތަކަކާއި އިން ތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. އެއީ ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ އެއްކަންތައްވެސް މެއެވެ. އެކުދިންނަށް ކޮންމެކަމެއްގައިވެސް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ކިޔާދޭށެވެ. އަދި އެކުދިން އެގޮތުގައި ހިފަހައްޓާތޯ ބަލައި، އެކަމަށް އާދަކުރުވާށެވެ.

5. މަންމަ/ބައްޕަ އޭރުވެސް ބުނީމެއްނު! : ކުދިން ކުރާ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކުން އެކުދިންނަށް ފިލާވަޅެއް ދަސްވެގެންދާނެކަމީ އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް އެވާހަކަތައް ތަކުރާރު ނުކުރާށެވެ.

6. ހޫނ. މިހާރު ކިހިނެއްވީ؟ : މިފަދަ ފޫހިރާގުތަކުން ދަރިންނާއި މުޚާޠަބުނުކުރާށެވެ. އެކުދިންނަކީ ޚާއްޞަބައެކެވެ. އެކުދިންގެ ސުވާލުތަކަށް / ބޭނުންތަކަށް ދޭންވާވަރަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ. ބިޒީ ވަގުތެއްނަމަ ފަހުން އެކަމަށް ވަގުތުވުމުން އެކުދިންނަށް އެކަންތައް ކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނާށެވެ. އެހެނީ އެކުދިންނަށް ތިބާއީ އެންމެ ގާތް ފަރާތެވެ. ކުދިންނަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން ނުދީފިނަމަ އެކުދިން ތިބާއަށްވުރެން އެހެން މީހުންނަށް އިސްކަންދޭން ފަށާނެއެވެ.

7. ކުޑަކުއްޖެއްހެން ނޫޅެބަލަ! : ދަރިންގެ މިޒާޖަށާއި އުޅުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ފާހަގަކުރާށެވެ. އެކުދިން ފަހަރެއްގައި ކަމަކާ ބިރުގެންފައި ހުރެދާނެއެވެ. ކަމަކާ ހިތް ނުތަނަވަސްވެފައި ހުރެދާނެއެވެ. އެފަދަ ވަގުތުގައި ބޭނުންވާނީ އެ އިޙުސާސްތައް ދެނެގަނެ، އެކަމުގައި އެހީތެރިވެދޭނެ މީހެކެވެ. މިފަދަ ޢިބާރާތްތައް ބޭނުންކުރާނަމަ ދަރިން މައިންބަފައިންނަށް ކަންކަން ސިއްރުކުރަން ފަށާނެއެވެ.

8. ދެން ނުރޮއި ހުއްޓާލަބަލަ. އެއީ އެވަރުކަމެއްވެސް ނޫނެއްނު! : ފަހަރުގައި ދަރިފުޅުގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ކުޅޭ ކާރު ހަލާކުވުމަކީ ތިބާއަށް އެހާ ބޮޑުކަމަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. އެހެނަސް އެކުއްޖާއަށް އެއިން ކުރާ އަސަރު ތަފާތުވާނެއެވެ. މިއީ ވަރަށް ގިނަފަހަރު އަހަރެމެންނަށް ވަރަށް ކުޑަކުޑަކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެވޭ ކަމެކެވެ. ކުދިންގެ މިފަދަ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާށެވެ. އެއީ ކިތަންމެ ކުޑަކުޑަކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަސްހެވެވެ. އޭރުން އެކުދިން ތިބާއަށް އިތުބާރުކުރާނެއެވެ.

9. ގިނައިން އައިސްކްރީމް ކަންޏާ ފަލަވާނެ! : މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ތެދަކަށް ވެދާނެއެވެ. އެހެނަސް، ދަރިންނަށް އެކުދިންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަމާއިމެދު ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް އެވާހަކަ ދައްކާށެވެ.

10. މިއަދު ދަރިފުޅު ހާދަމޮޅޭ! ދެންފަހަރަކުން ވާނެ ދެ ގޯލް ޖަހަން! : ދަރިންގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރާށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އިތުރު ކަންކަމަށް އެކުދިންނަށް ޕްރެޝަރ ނުކުރާށެވެ.

މަސްދަރު: އިންޓަލިޖަންޓް ޑޮޓް ކޮމް / ފޮޓޯ ކްރެޑިޓް: ގޫގްލް ފޮޓޯސް


77%

22%

0%

ADS BY COCA COLA
3 ކޮމެންޓް

ކޮއްމެވެސް ފަރަންޖީ ފޮތަކުން ބަލާފަ މޮޅުވާހަކައެއް ލިޔެލީ ދޯ.

ދެން ކީކޭ ކިޔާފަ ވާހަކަ ދައްކަންވީ؟

ހަބަރު