ADS BY PIZZA KITCHEN

އަބްދުލްރަހީމްގެ ޝަރީޢަތް މިމަހުގެ 31 ގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފި

- 2 weeks ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުލްރަހީމް (އަދުރޭ) ގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެޕާޓީގެ ނައިބް ރައީސް އިބްރާޙިމް ސުޖާޢު ވިދާޅުވީ، އަބްދުއްރަހީމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މިހިނގާ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އަބްދުއްރަހީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް އިއްވި ދުވަހު އެސަރަޙައްދުގައި ހުރެ ބޭއަދަބީ ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިމައްސަލައިގައި އަބަދުއްރަހީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އަދި މިމައްސަލައިގެ އިތުރުންވެސް ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އަދުރޭ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރުމުން، އެއިދާރާގެ ބޭރުގައި ހުރެ ބޭއަދަބީ ބަސްތައް ބޭނުންކުރި މައްސަލައެއްވެސް ވަނީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ތިދެން ކޮން ކަމެއް. ސަރުކާރުން ވަގަށް ފައިސާ ނަގައިގެން ގެދޮރާއި ތަކެތި ގަތް މަސްއަލަ ނުބެލީ މިސަރުކާރުގެ ބޮޑުން އެފައިސާގަ ޖެހިފަ ތިބީމާދޯ؟

ހަބަރު