ADS BY PIZZA KITCHEN

ކަނބާއައިސާ ރަނި ހިނގުމުގެ ކާމިޔާބަށް ފަސްއެޅި ފޮޓޯ ގަނޑު! ހަޤީގަތަކީ ކޮބާ؟

- 1 week ago 6 - ޝަފްރާޒް އހ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރޯޑް ކޯޕަރޭޝަން ގުޅިގެން ހިންގާ މާލެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކަނބާއައިސާ ރަނި ހިނގުން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރިފަހުން ވެހުނު ބޯވާރޭގައި އެ މަގުގައި ފެންބޮޑު ނުވުން ވެގެންދިޔައީ ސަރުކާރު ދިފާއުކުރަމުން އައި ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީ "ވިއްކުމަށް" ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތަކަށެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ކަނބާއައިސާ ރަނި ހިނގުން މަގަކީ ޒަމާނަށްސުރެން ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ މަގެކެވެ. މިމަގު އަލުން ހަދައި ނިންމުމަށްފަހު އިއްޔެ ވެގެންދިޔައީ މިމަގު އަޖުމަބަލާލަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ފުރުސަތަކަށެވެ.

އާއެކެވެ. ކުރިން ބޮޑުވާ ވަރާއި ގާތަށްވެސް ފެންބޮޑުވެފައިނެތެވެ. ވާރެއަށްފަހު ދެން ފެނިގެން ދިޔައީ ސަރުކާރަށް ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރީ ސަރުކާރުން "މުއިއްޒު" ވިފަދައިން މަގުގައި ފެންބޮޑު ނުވާނެކަމަށްބުނެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެމްއާރޑީގެ އިސްވެރިންނަށް ސަނާކިޔަންފެށިތަނެވެ. އެހާރާއި މިހާރުގެ ފޮޓޯތަކާއެކުއެވެ. ފޮޓޯތަކުން މަގު ތެއްވުމުގެ އިތުރަށް ފެނުގެ އަސަރެއް މަގުން ފެންނާކަށްނެތެވެ.

އެއާއެކު މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ތިލަވެފައިމިވަނީ ކަނބާއައިސާ ރަނި ހިނގުން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް މި ސަރުކާރުން ހެދުމަށްފަހު ވެސް ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަންޒަރުގެ ފޮޓޯއެވެ. މިވީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ މި ސަރުކާރުގެ މަގު ޕޮރޮޖެކްޓްވެސް މުއިއްޒުވީތޯއެވެ؟

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންނާއި، ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުވެސް މިއަދު ފެނިގެންދަނީ މި މައްސަލާގައި ދިފާއަށް ކުޅުއްވާ މަންޒަރެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އޮފިޝަލް އަމްނާ ސަތް މި ފޮޓޯ އެޑިޓެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރާއިރު އެކަމުގެ ހުއްޖަތެއްކަމަށް ދައްކާފައިވަނީ ފޮޓޯއިން މަގުގައި ޕާކުކޮށްފައިވާ ކާރު ނުފެންނާތީއެވެ. ބޮޑު ފެންގަނޑެއް އެޑިޓްކުރިފަރާތައް ކާރެއް އެޑިޑްކޮށްލާފައި ފޮޓޯއަށްލުން ދަތިކަމަކަށްވީތޯއެވެ؟ ނޫނީ ސަރުކާރުގެ އިޤްތިސާދަށް އެންމެ ބޮޑަށް ލާރި ވައްދާ "ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާގެ" ސަބަބުން ކާރާއި ސައިކަލް ޕާކުނުނަތީތޯއެވެ؟ ހުސްވެސް ސުވާލެވެ.

ކަނބާއައިސާ ރަނި ހިނގުމުގައި ފެންބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ އަކީ އިއްޔެގެ ފޮޓޯއެއް ނޫން ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައިވާ އިރު މި މައްސަލައަކީ ފޮޓޯ ނެގި ދުވަހާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލައަކަށްވުރެން، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް މަގު ހެދުމަށްފަހު ފެންބޮޑުވި ބޮޑުވުން މައްސަލައަކަށްވުންކަން މޭޔަރަށް ނޭގުމަކީ މި މައްސަލާގައި ރަޔިތުންނާއި ވެރިން މައްސަލަތަކުގައި ވިސްނާގޮތުގައި ހުރި ތަފާތުގެ ކުޑަ އަންދާޒާއެކެވެ.

"ތިޔަ ފޮޓޯގައި ހަމަ އެންމެ ސައިކަލެއް ވެސް ނެތް. ތީކީ އިއްޔެގެ ފޮޓޯއެއް ނޫން." ޝަމާއު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަށަވަރުވާ ކަމަކީ މިއީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމަށްފަހު ފެންބޮޑުވެފައިވާކަމެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ފަރާތަކުން "ވޮއިސް" އަށް ވަނީ މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެެވެ.

މިކަމުގެ ހަޤީގަތައް ޖެހިލާނަމަ، ކަނބާއައިސާ ރަނި ހިނގުމުގައި މިހާރު ފެންބޮޑުނުވާނެކަމަށް ބުނުން ވާނީ ނާތަހުޒީބު ބުނުމަކަށެވެ. އިންޖިނިއަރިންގ އަދި އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ކުރިއަރާފައިވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަގުތައްވެސް "މުއިއްޒު" ވާތީ، ކަނބާއައިސާ ރަނި ހިނގުމުގައި ފެންބޮޑުނުވާކަމަށް ބުނެ ކުރާ ދައުވާއަކީ ސިޔާސީ މަޤާމްތަކުގައި ތިއްބަވައި އެބޭފުޅުން ކުރައްވާ ނާތަހުޒީބު ދައުވާއެކެވެ.

ކަނބާ އައިސަ ރަނި ހިނގުމުން ހިނދޭ ފެންގަނޑު

މަގު ވަނީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދިފައިކަމުންނާއި، ވަށައިގެން ވާ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް މަގުތައް ކޮނެފައިވުމުން ކަނބާއައިސާ ރަނި ހިނގުމުގައި ގިނަ އިރުވަންދެން ފެންބޮޑުވެފައި ހުންނާނެކަމަކަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއްނެތެވެ. އެއީ މަގު ޒަމާނީ ވެގެން ފެންބޮޑު ނުވުމެކޭވެސް ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ. މިވަގުތު ކަނބާއައިސާ ރަނި ހިނގުމުގައި ބޮޑުވާ ފެން ކައިރި މަގުތަކަށް އޮހޮރޭނެތީއެވެ.


ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަސައްކަތައް ބަލައިގަންނަން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ފެންބޮޑުވާނެކަމަށް ބުނެ ޗެލެންޖްކުރަންވީ ވަގުތު ނޫންކަންވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ މި ބަސްކޮޅުން ދޭހަވެގެންދެއެވެ. "ވީ ކެނޮޓް ކަޓް އަ ޑީލްވިތް މަދާ ނޭޗާ"

83%

0%

16%

ADS BY BANK OF MALDIVES
6 ކޮމެންޓް

ކަނބާއައިސާރަނި ހިނގުމޭ؟ ހިނގުމުގެ ތަންކޮޅެއް

މިއީ މަގު ނިންމާ ހޮޅިލައިން ގުޅާލަން އޮތް ދުވަހު ކުރީރޭގަ ވެހުނު ވާރޭގެ ފެންގަނޑެށް.. މުޅިމާފަންނު ޖަންގްޝަން އަކީ އެ މަގައް ވުމުން އެވަރަށް ފެހެފި ނަމަ ހިނދޭން ވަގުތު ކޮޅެއް ނަގާފާނެ.. 15 މަގުގެ ފެން 1 މަގުން ހިންދެންޏާ ބާރު ބޮޑުވާނު

"މިހާރު" ނޫހުން އެނބުރި ގޭސް އަތައް ގޮވީ. މާލެގެ މަގު ނަހަދައި މިރަށު ސިއްހީ މަރުކަރުގައި ޑޮޮކްޓަރުން ހަމަކޮސްދީބަލަ. ވޮއިސް އިން ލިޔެބަލަ މި ވާހަކަ

ފެންބޮޑުނުވެގެން ބަޔަކަށް ހާދަވަރެއް ވެޔޭ ދޯ. ފެންބޮޑު ނުވުމަކީވެސް މައްސަލައަކަށްތާ މިވީ؟!!

އެހެންވީމަ ހުރިހާ ފެނެއް ޖެހިގެން ހުރި މަގުތަކަށް އެޅި ފުރާލާފައ ދޯ. ކޮންމެ ކަމެއްގައި މަކަރު!

ޗީފް ހަބޭސް އިންވެސްޓިގޭޝަންއެއް

ހަބަރު