ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ނެތްކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ބަލައިނުގަތް!

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމޮޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނުބެލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން އެމައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވަން ދެޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕްގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.އެގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސްއާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި، ކޯލިޝަނާއި މިވަގުތު ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އެޕާޓީގެ ރައީސް އަބްދުލްރަޙީމް އަބްދުﷲ ވަނީ ޤާނޫނީ ޓީމާއެކު ވަޑައިގެންފައެވެ.

މިއަދު ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕީއެންސީގެ ނައިބް ރައީސް އިބްރާޙިމް ސުޖާޢު ވިދާޅުވީ، މިއަދު ކޯޓަށް ވެއްދި މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލުމުން އެގިގެންދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާފުގެ ދާއިރާގެ ހާލަތު އޮތް މިންވަރެވެ.

މީޑިއާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް، އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބްގައި ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމައްސަލަ ކޯޓުން ބަލައިނުގަތުމާއި ގުޅިގެން ޕީޕީއެމްގެ ޤާނޫނީ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ބަލައިނުގަންނަން ނިންމަންވާނީ، އެމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ވާޤިޢާތުތަކަށް ބެލުމަށް ފަހުގައިކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަށް އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅެއް ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް ކުރިމަތިވެފައިނުވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު