ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފްގެ ޙުކުމްކުރުން ލައިވްކުރަނީ

- 1 month ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި ގއ.ވޮޑަމުއްލާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ހުށައެޅި މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރާ އަޑުއެހުން ލައިވްކުރާނެ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މީގެކުރިން އެ ހުކުމްކުރުމުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފައި ވަނީ މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރަށް އެމަނިކުފާނު ޖަލަށްލުމާއެކު ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެ ފައިސާ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީރާއަށް ދައްކަން ނޮވެންބަރު 28، 2019 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

އެމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލާފައި ވީނަމަވެސް އެމައްސަލައިގައި ޙުކުމް ނުކޮށް ދިގުދެމިގެންދާތީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެކީލުންނާއި، ޢާޢިލާ ބޭފުޅުން އަދި އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

13%

20%

66%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ރޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރުން ލައިވު ކުރިއަސް ސިއަރު ކުރިއަސް އަދި ހުކުމް ނުއިއްވާ 5 އަހަރު ބޭއްވިއަސް ރޔާމީންގެ ކުށެއް ނެތްކަން މިހާރު މުޅި ގައުމު އެބަ ހެކިވޭ، ރޔާމީން އަށް ހެކިންގެ ގޮތުގާ ހެކިބަސް ދިން މީހުންނަކީ ތި ހުރިހާ ވައްކަމެއް ކޮށް ، އެއްމެ ފަހުން އެތައް ކުށެއްގާ އަދަބު ކަނޑަ އެޅުނީމާ އެމީހުން ކުރި ކުށުގާ ރޔާމީން ބައްދަން ވެގެން ރޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރީވެސް ރޔާމީން ގެއްލުން ދޭން ރާވައިގެން.

ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު