ADS BY PIZZA KITCHEN

އަބްދުއްރަހީމްގެ ތުހުމަތު: ރައީސް ޔާމީނަށް އަނިޔާކުރަމުންދަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އޯޑަރަށް!

- 1 month ago 1

މަނީލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް މިސަރުކާރުން އަނިޔާކުރަމުންގެންދާ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރަމުންދަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ އެންގެވުމުގެ މަތިންކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެބޭފުޅާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރޭ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި މަނީލޯންޑްރިންގގެ ކުށުގައ އިއްވި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމް އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށައެޅިއެވެ. މި އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި، ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗްގެ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަހުލަބިއްޔަތުން ވަނީ ދަށުކޯޓުގެ ހުކުމަށް ތާއިދުކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލައިގައި ރައުޔު ތަފާތުވެފައިވަނީ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ހުކުމަށްފަހު ރޭ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ އޮފީހުގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ހައިކޯޓުން އިއްވީ ބާތިލް ހުކުމެއް ކަމަށާއި، އެހުކުމުގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު ދިވެހިރާއްްޖޭގައި އޮތީ ގޮނޑިކޮއްކޮ ސަރުކާރެއް ކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަދުރޭ ވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ އޯޑަރަށް ރައީސް ޔާމީނަށް އަނިޔާކުރަމުންގެންދާ ކަމަށްވެސް ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ.

އެބޭފުޅާ ވަނީ ޝަރުއީ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ރައީސް ޔާމީނަށް އިންސާފު ލިބޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އިއްޔެގެ ހުކުމަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް އަނިޔާވެރިވުމުގެ ގޮތުން އިއްވި ހުކުމެއްގެ ގޮތުގައި އަދުރޭ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

އެގަންޖާ 19 ގެސަރުކާރުގައި ނިމިދިއަ ސަރުކާރުގެ ވެރިއަކަށް އެއްވެސްކޯޓަކުން އިންސާފެއްނުލިބޭނެ ކޯޓުތަކުގައިތިބީ އެގަންޖާ 19ގެ ސަރުކާރުގެ ޕަޕެޓުން ވަރައްސާފް އިނގޭތޯ

ހަބަރު