ADS BY PIZZA KITCHEN

ހިޔާ ފްލެޓް ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެތައްބައެއް!

- 2 weeks ago 21 - ޝަފްރާޒް އހ

ފެބުރުއަރީ 9 ވަނަ ދުވަހު ފްލެޓް ކޮމިޓީން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ "ހިޔާ" މަޝްރޫއުގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ހިމެނިފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ފްލެޓް މައްސަލާގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އާންމުއެކުވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއާއި ވޮއިސް ގުޅިގެން ހިންގަމުން އަންނަ ކޮތަރުކޮށި ވައިބަރ ގްރޫޕް މެދުވެރިކޮށް ވޮއިސް އަށް މިފަދަ އެތައް ކޭހެއްގެ މަޢުލޫމާތު މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ އިރު ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ ރަށުގައި ދިރިއުޅުމުގެ އިތުރުން ވަޒީފާވެސް ރަށުގައި އަދާކުރާ ފަރާތްތައްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

ވޮއިސް އިން ބެލި ބެލިލުމުގައި މިހާތަނަށް ގއ. ނިލަންދޫ، ލ. ފޮނަދޫ، ލ. ގަން، ގއ. ވިލިގިލީގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަކަށް ފްލެޓް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވާ މައްސަލާގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ސަރުކާރުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ފްލެޓް ދާއިމީ ލިސްޓުން ވަނީ މާލޭގައި ގިނަ ދުވަސްވަންދެން ދިރިއުޅެފައިވާ ފަރާތްތައް ޙާލަތު ބަލަން ފްލެޓް ކޮމިޓީން ހަދާފައިވާ އުޞޫލުގެ ސަބަބުން ކަޓާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ސާޅީސް އަހަރާއި، ތިރީސް އަހަރާއި އަދި ވިހި އަހަރުވަންދެން ދިރިއުޅެފައިވާ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށްވެސް ބުނަމުން އަންނަނީ މިއީ އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށް ފްލެޓް ދެވިފައިވާ ފަހަރުކަމަށާއި، ފްލެޓް އެންމެނަށް ނުލިބުނީ އެޢަދަދަށް ފްލެޓް ނެތުމުންކަމަށެވެ.

14%

80%

4%

ADS BY COCA COLA
21 ކޮމެންޓް

ހދ. ވައިކަރަދޫންވެސް ރަށުގަ އުޅޭ އެތައްބަޔަކަށް ފްލެޓު ލިބުނު އަޅގަނޑު މާލޭގަ އުޅޭތާ ތިރީސް ހަތަރު އަރުވެއްޖެ ސަރުކާރުގަވެސް 27 އަހަރު އުޅުނިން އެކަމު ޝަރުތު ހަމައެއްނުވޭ ކިޙާ އިންސާފުވެރި

ދުނިޔެއުމުރު މާލޭގައުޅެފަ ހާލަތުބަދަލުވެގެން މަާލޭގަނޫޅެވިގެން ރަށައް އައީމަ ޑިސްކޮލިފައިވަނީ

ކިހާ ދެރަކަމެއް ދޯ.! މިކަން މުރާޖާކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރަން ގޮވާލަން.

ޢއ. ރަސްދޫ . ސަމީރުއަށް ވެސް އެއޮތީ ފްލެޓް. ޢޭނަ އެއީ މިހާރު ރަށުކައުންސިލްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހެއް. ސިވިލް ޕްލެޓް ލިސްޓުން ފިނޭންސްގެ ވެރިންގެ ބައިގައި އޭނަ އެއޮތީ. ޜަށުގައި ގެސްހައުސް ހަދާގެން މާލޭ ފްލެޓް

ފްކެޓް ކޮމިޓީއަކީ ބަޔަކަށް މުސާރަ ދޭން ހެދި ކޮމިޓީއެއްތާ!

ފުލެޓު ހުލެޓުގެ ނަމުގައި ލިޔެވިފައި އެ ވަނީ ރަނގަޅު ނަމެއް ނޫން! އެހެންވެ އެ ކޮމެންޓު އުނިކޮށްދިނުން އެދެން! ރަނގަޅު ނަމަކީ ނާސިރާ ސޯލިހު

ތައުލީމީ ދާއިރާގައި އުޅޭ ނާސިރާ ސޯދިގޭ ކިޔާ މީހަކަށްވެސް ފުލެޓުލިބުނު. ހަމަ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދަށްކަމުންތޯ؟ މާލޭގެ ގެދޮރުހުރި މީހަކާ އިނދެގެން ފިރިމީހާގެ ގޭގައި ދިރިއުޅެނީވެސް!

ޢެއްވެސް ވަރަކަށް ބަލާފާއޮތްކަމަކަށް އަޅުގަޑު ނުދެކެން އަޅުގަޑަކީ 1972 އިން ފެށިގެން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ދިރިއުޅޭނެ ވަޒަނެއްނެތް 1975އިން ފެށިގެން ސަރުކާރު އުޅުނު މީހެއް އަލުގަޑުގެ ނަން ޝަރުތު ހަމަވާ ލިސްޓްގައިވެސް ޝަރުތުހަމަނުވާ ލިސްޓްގައިވެސް ނެތް ދަފްތަރު ނަންބަރަކީ 1032 ކިހާ އިންސާފުތޯ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުނު އަދަދެއްވެސް ނޭގޭ ތަށައްކިޔަނީ މަރިޔަބުހޭވެސް އަހާނުލާ ޝުކުރިއްޔާ

ކޮތަރު ކޮށީ ވައިބަރ ގްރޫޕް ލިންކް ލިބިދާނެތަ

ޥަގުން މަކަރު ހަދައިގެން ނެރެފައި އޮތް ލިސް ޓްއެއްތީ ތީގައި ގިނައީ އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓުން ... އެހުރިހާއެން މެނަށް ލަޢުނަތް ލައްވާށި

ޜ.އަލިފުށިން ވެސް އެބަހުރި

ތިޔަ ލިސްޓުގަ ހުރިހާ ކެޓަގަރިން ވެސް ލިބިފަ އެއްމެ ގިނައީ ވައިކަރަދޫ ގަ ދިރި އުޅޭ މީހުން ނައް

ހ އ ހޯރަފުށީގަ ދިރި އުޅޭ ވަރަށްގިނަމީހުންވެސް އެބަތިބި ފުލެޓް ލިބިފަ....އެވެސް އިންސާފެއް ނެތް ގޮތައް ކަންތައް ކުރާ ބައެއް.މުއްސަދި މީހާ މުއްސަދި ފަގީރު މީހާ ފަގީރު ....

ގދ. ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަކަށްވެސް ވަނީ ފްލެޓް ލިބިފަ . ގދ ގެ ހުރިހާ ރަށްތައް ހިމެނޭހެން އަމިއްލަ ގޯތީގަ ދިރިއުލޭ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ ފްލެޓް ދީފަ. މީގެ ކުރިން ޓީޗަރުންނަށްމާލެއިން ދިން ފްލެޓް މިހާރުވެސް އުޅެމުންދާ ފަރާތްތައްވެސް މިފަހަރުވެސް ފްލެްޓްލިބޭ ލިސްޓްގަ އެބަތިބި. މާލޭގަ ހާލުގަ އުޅޭ ގިނަ މީހުންނަށް ފްލެޓްނުދީ މިމީހުންނަށް ފްލެޓް ދިނުމަކީ ހާދަހާވާ އިންސާފުވެރިކަމެކޭ

މިރަށި އެސްޓިއޯ މުވައްޒަފަކާށަސް ލިބެނެ. އެޗް 7 ގެ 799. ނިކަމެތިކަމުނަސް. ޢެންމެނަށް އެގޭމީހުން ހާމަކެރައު

މުއިއްޒު ދޮރުލައްޕައިގެން މާލޭރަށްވެހިކަންދިނީ ދެލޯ މަރައިގެން އިނދެ.

ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުޝައަޅަން ވެގެން ޔާމީނު ސަރުކާރުގަ، ގުޅާފަ ރަށްރަޝުގައި ދިރި އުޅޭ މީހުންނަށް ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށައެޅޭނެ ތޯ އެހުމުން ކީއްވެ އެހެންވީރު ބުނީ ކޮންމެ ތާކު އުޅުނަސް ފްލެޓަށް ލެވޭނޭ؟ ތިކަހަލަ ދިއުޅި އެއް ނުވާ ވާހަކަ ލިޔަނީ ތިބެގެން. ހުރިހާ ކަމެއް ގޯހުން ގޯހަށް ދުއްވާލާފަ ވަގު ކަލޭގެ ރަސްމީ އިއްޒަތުގަ ދެފައި ދަމާފަ ޖަލުގަ...

ޖުވާނުންގެ ކެޑަގަރީން ހއ.ދިއްދޫ/ އަލަމާގެ މަރިޔަމް ރަސީދާ އަށް ފުލެޓް ލިބިގައިވަނީ މީނާ އަކީ ރަށުގައި އުޅޭ މީހެއް މީނަގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ކޮމެޓީން ބެލީ ކިނެކުންބާ

ހަބަރުތަކުގެ އަސަރު ގަދަކަމުން ތިފަދަ އެތަށް މައްސަލައެއް ވަރަށް ދިރާސާ ކޮއްލެވިއްޖެ، ދެން ތިބޭފުޅުންވެސް އަމިއްލަ ޒިންމާ ނަންގަވައި ބައްލަވާ.. ކަލޭމެން ފިތުނަ ހެތުމަށް ފަތުރަމުންދާ ހަބަރުތަކުގެ ފޮރުވިފައިވާ ބައި ފުންމިން ނޭގޭ ކަނޑެއްފަދަ

ނ. މަނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކަށްވެސް ފުލެޓް ލިބިފަވަނީ ހުރީއަތޮޅުއޮފީިހުގެ ވަޒީފާގައި ދިރިއުޅެނީ އަމިއްލަ ގެދޮރުގައި އެގޭގެ އިތުރުއެއްވެސް ވާރިސަކުނެތް މީތޯ އެބުނާ އިންސާފަކީ މާލޭގައި ހާލުގައުޅޭމީހުންނަށް ދޭނެފުލެޓް ނެތީމަ ނޫންތޯ ނިކަމެތި ހާލުގައުޅޭ ފަޑިޔާރުންނަށް ވެސްފުލެޓް ދިނީ

ހަބަރު