ADS BY PIZZA KITCHEN

މަލީހު ވިދާޅުވަނީ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ނޯޓިސް އަނބުރާ ފޮނުވާލައްވާނެކަމަށް!

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުޙައްމަދު މަލީހް ޖަމާލުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާފައިވާ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ހޫނުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެގޮތުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވުމަށް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ 14 ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް މަލީހަށް ފޮނުވާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މަލީހް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ނޯޓިސް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި "ކަމުދާކަށް ނެތް" ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ޤަރާރު ތައްޔާރުކުރެއްވި މެންބަރު، މަޖިލީހުގެ 14 މެންބަރުންނަށް އޮަޅުވާލައްވާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ މަލީހް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ ޤަރާރު ބާޠިލުކަމަށާއި، އޭގައި ހަމަނުޖެހޭ ދޮގު ވާހަކަ ހުރެ ނަންވެސް ދިމާނުވާ ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް ބޮޑު ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް. މާދަމާ ނޯޓިސް އަނބުރާ ފޮނުވާލާނަން"، އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވަނީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އިން ހަދަންޖެހޭއެއްވެސް ޤަވާޢިދެއް، މަޤާމުގައި ދެ އަހަރު ވީއިރުވެސް ހައްދަވާފައި ނުވާ ކަމަށްބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ނުވާ މައްސަލައިގައި މަލީހަށް އަބަދުވެސް އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުމާއި ކުރިމަތިލައްވަން ވަނީ ޖެހިވަޑައިގެންފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު