ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މާލޭ ރައްޔިތުންގެ އިޙުސާސްތައް ވަށަފަރު މީހަކަށް ނޭނގޭނެ: އާޒިމް

- 6 days ago 12 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މާލޭ މީހުންގެ އިޙުސާސްތަކެއް ވަށަފަރު މީހަކަށް ނޭގޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް މަލާމާތްކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޢާޒިމް މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވާފައިވަނީ، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރީ ސަރުކާރުން ދިނުމަށް ނިންމި އެއް ކޮޓަރީގެ ފުލެޓުތަކާމެދު މި ސަރުކާރުން ކަންކުރި ގޮތެއް ހާމަކުރުމަށް ގޮވައިލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު ޝިޔާމު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރައްވަމުންނެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މާލޭ ރައްޔިތުންގެ އިޙުސާސްތަކެއް ވަށަފަރު މީހަކަށް ނޭނގޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހައުސިން މިނިސްޓަރުކަމަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ވަށަފަރު ބޭފުޅަކާ ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިހުމާލުވުމުގެ ވިސްނުމުގައި ނުވަތަ މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ކޮށްނުދިނުމުގެ ވިސްނުމުގައި ނޫން ކަމަށެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ޑރ.މުއިއްޒުގެ ބައްޕާފުޅަކީ ހއ.ވަށަފަރަށް އުފަން ފަރާތެކެވެ.

ހަމައެހެންމެ ޢަލީ ޢާޒިމްވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި ހައުސިން ދީފައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނިމި، ރައީސް ޞާލިޙު ހުވައިކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހުނުތާ ދެތިން ދުވަސްކުރިން ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުގައި އެއިރުގެ ސަރުކާރުން ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ޝާއިޢުކުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
12 ކޮމެންޓް

ފަރެސްމާތޮޑާ މީހުންނަށް އެކަނިދޯ އެނގޭނީ

މިހާރު ހުރީ ކޮންތާކު މީހެއްބާ!

ކަލޯ އާޒިމް. ދެންވެސް ތި އަނގަ މައިތިރިކޮށް ލިބެންއޮތް މަދު ވޯޓުކޮޅުވެސް ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ބަލާށެވެ. މާލޭ މީހަކަށް ވެގެންނެއްނޫނޭ އިބޫ ވެރިކަމަށް އައީ. މާލޭ މީހުން އެކަންޏެއްނޫނޭ ކަލޭ ތި އިންނަވާ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީގަ އޮތީ. އެމްޑީޕީއަށްވެސް ކަލޭމެންކަހަލަ މީހުން ތިބޭތީ އަސްލު މިހާރު ހުތުރު.

މިއީކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެރިކަންކޮށްދެން އުޅޭބައެއްނޫން . މާލެ މީހުންނޭ ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނޭކިޔައިގެން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން.

އާޒިމް ކަލޯއެވެ. މާލޭ ބޭފުޅަކަށް ވަށަފަރު މީހުންގެ އިޙުސާސްތައް ނޭގޭނެއެވެ.

އިބޫއަކީ ފާދިއްޕޮޅަށް ނިސްބަތްވެލައްވާ ބޭފުޅަކަށް ވީމަ އެބޭފުޅާ އަށް އެގިވަޑައި ގަންނަވާނި ހަމައެކަނި ފާއްދިއްޕޮޅުގެ އިހްސާސްތައް އެކަނިދެއްތޯ .

އެބުނުއްވާ އިހުސާސްތަކަކީ ކުރީސަރުކާރުން ފުލެޓް ދީފަހުރިގޮތުން މާލޭމީހުން ތަންތަން ބޮޑުއަގުގައި ރާއްޖެތެރޭމީހުންނަށް ކުއްޔަށް ދީގެން ނަގަމުންދާ ފައިދާ އެގޮތަށް ލިބެމުންނުދާ ނެވާހަކަ. ހާދައަމިއްލަ އެދުންބޮޑު ބައެކޭމީ . މީއިންސާފަކީ މީހަމަހަމަ ކަމަކީ.

ބަލަގަ ހިންނަވަރު މީހަކަށް މާލެ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސް ތަށް އިގޭނެތަ މީ ވަރަށް ވާހަކަ

ދެން ކީއްވެބާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ހިންނަވަރު މީހަކައް އެނގެންވީ . ނޫނީ މާލޭ ބޭފުޅަކަށް އެނގެންވީ .

ދެން ކީއްވެބާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ހިންނަވަރު މީހަކައް އެނގެންވީ . ނޫނީ މާލޭ ބޭފުޅަކަށް އެނގެންވީ .

ދެން ކީއްވެބާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ހިންނަވަރު މީހަކައް އެނގެންވީ . ނޫނީ މާލޭ ބޭފުޅަކަށް އެނގެންވީ .

ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު