ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އަންނަމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖޫރިމަނާ އާއި ނުލައި ވޯކް ޕާމިޓް ފީ ބަލައިގަންނާނެ

- 6 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖޫރިމަނާ އާއި ނުލައި ވޯކް ޕާމިޓް ފީ ބަލައިގަންނާނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން، ވޯކް ޕާމިޓް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. މިބަދަލާއި ގުޅިގެން، އެކްސްޕަރޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ވޯކް ޕަރމިޓް ފީ ދެއްކުމުގައި ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، އަންނަ މަހުގެ 10ގެ ނިޔަލަށް، ޖޫރިމަނާ އާއި ނުލައި ވޯކް ޕަރމިޓް ފީ ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އަލަށް އެކުލަވާލި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ވޯކް ޕާމިޓް ދޫކުރަން ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ބިދޭސީންނަށް ވޯކް ޕާމިޓް ދޫކުރާނީ މިނިސްޓްރީން ބިދޭސީންގެ ވެރިފިކޭޝަން ހެދުމަށް ފަހުގަ އެވެ. 

އަދި މި ވެރިފިކޭޝަން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕްލެޓް ފޯމް، އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ރާއްޖެއަށް މަސައްކަތްކުރަން ގެންނަ ބިދޭސީން ރާއްޖެ އެތެރެވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 15 ދުވަސް ތެރޭ، ވޯކް ޕާމިޓާއި ވޯކް ވިސާ ހޯދަން ޖެހެއެވެ. މި މުއްދަތުގައި ވޯކް ޕާމިޓް ނުހައްދައިފިނަމަ ޖޫރިމަނާ އާއެކު ވޯކް ޕާމިޓް ފީގެ ގޮތުގައި މަހަކު 350 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު