ADS BY PIZZA KITCHEN

ހުކުރު ދުވަހު ނުކުންނާނީ ކުރިއަށްވުރެ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނެފި

- 1 month ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

 އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން މަގުމައްޗަށް ނުކުންނާނީ ކުރިއަށްވުރެ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ފުލެޓު ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށް ދީ، ލިޔުން ހަވާލު ކުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ޙައްޤުވެރިން އަތުން ފުލެޓު އަތުލައި، އެތައް ފުލެޓެއް ވުޖޫދުން ގެއްލުވާލާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޓީޗަރުންނާއި، ނަރުހުންނާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށާއި، ސަރުކާރަށް މި އަޑު އިއްވުމަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ރިވެތި އުސޫލުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ވާދަވެރީން ނުކުންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލިފައިވާ ބައިވަރު ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށެވެ. ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ފެނިގެންދަނީ ޤައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން ފުނޑުފުނޑު ވަމުންދާ މަންޒަރު ކަމަށާއި، ވައްކަމާ ފަސާދައާއި، ރޭޕް ކުރުން ފަދަ މައްސަލަތައްވެސް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިންވަރަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ވަކާލާތު ކުރިނަމަވެސް، މިއަދު އެކަން ފެންނަމުން ނުދާ ކަމަށެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު